BGE heeft Burgemeester & Wethouders van Emmen vragen gesteld over de gevolgen van de invoering van rioolretributie in 2006. BGE wil ruim voor de begrotingsbehandeling in november dit jaar duidelijkheid hebben over de opties en hun uitwerking.  

Nu worden de lasten gemoeid met de riolering nog voor een groot deel via de OZB binnen gehaald. Daarnaast betalen eigenaren van woningen een vast tarief voor de kosten gemoeid met het riool.

BGE stelt vast dat de lasten die eigenaren van woningen nu betalen aan OZB en rioolrecht per 1000 euro waarde afnemen naarmate de woning in waarde toeneemt.

BGE wil van het college weten wat de gevolgen van het invoeren van rioolretributie zijn voor het beleidsuitgangspunt ‘lasten naar draagkracht’. Daarnaast wil BGE inzicht van het college wat de gevolgen zullen zijn van het hanteren van het principe ‘de vervuiler betaalt’ in relatie tot de huidige lastenverdeling.  

BGE verzoekt het college verder om de verschillende opties goed uit te werken waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe een bepaalde keuze uitwerkt ten opzichte van de bestaande systematiek en de lastenverdeling die hieruit voortvloeit.