Burgerbelangen Gemeente Emmen heeft het college van B&W vragen gesteld over de vastgestelde jaarrekening 2004. Hoewel de jaarrekening als zodanig door de accountant akkoord is bevonden v.w.b. de getrouwheid is BGE van mening dat onvoldoende duidelijk is wat het College nou werkelijk heeft gepresteerd als het gaat om de met de Raad overeengekomen begroting 2004.

 

BGE is van opvatting dat het er verdacht veel op lijkt dat het College zich niet heeft gehouden aan de met de Raad gemaakte afspraken over de begroting 2004. Die afspraak hield immers in dat de begroting 2004 ligt positief zou sluiten, een en ander te realiseren middels een reeks aan structurele bezuinigingen.

 

Gelet op de positieve incidentele effecten had volgens BGE de jaarrekening moeten sluiten met een positief saldo van 6,5 miljoen euro.

 

Door het doorschuiven van 2,4 miljoen aan niet gebruikte maar wel begrootte kredieten naar het jaar 2005 sluit de jaarrekening 2004 uiteindelijk met ruim 1 miljoen euro negatief.