ex artikel 88 Reglement van Orde van de Gemeenteraad Emmen

Geachte heer Halm,

Naar aanleiding van de door uw fractie gestelde vragen in het kader van artikel 38 van het RegIement van Orde van de gemeenteraad van Emmen over de toegangsprijzen van DPE Next (7.0), delen wij u het voIgende mede.

Beantwoording van de vragen.

Hierna zullen wij ingaan op de door u gesteIde vragen. Wij zullen in onze beantwoording niet herhalen wat u in uw brief hebt geschetst, maar concreet uw vraag herhalen en beantwoorden.

Vraag 1.
Heeft het college aan de directie van het dierenpark aangegeven of de indruk is gewekt dat niet aIle aanbevelingen van UNO hoefden te worden opgevolgde. Zo ja, waarom is de raad hierbij gepasseerd? Zo nee, hoe kan het dat het advies van UNO over de toegangsprijzen niet is opgevolgd.

Antwoord 1:

Neen. De motieven voor DPE om in het businessplan 7.0 een toegangsprijs van € 30,00 te hanteren zijn ons niet bekend.

Vraag 2.

Heeft het college al gereageerd naar het dierenpark dat het hanteren van een afwijkende

toegangsprijs voor DPE Next, anders dan het genoemde maximum van het raadsbesluit

van 16 december 2010 niet is opgevolgd en dat daar aIsnog aan moeten worden voldaan.

Zo ja, wat was de reactie van het college. Zo nee, waarom heeft het college nog niet

gereageerd.

Antwoord 2.

Het college heeft DPE kenbaar gemaakt dat de gehanteerde toegangsprijs in het businessplan 7.0 afwijkt van eerdere uitgangspunten. In het businessplan 7.0a heeft DPE de toegangsprijs in overeenstemming gebracht met het eerdere uitgangspun..

Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Emmen,