Emmen 02-10-2005

Aan: Directie zorggroep Suydenveldt
Postbus 30002
7800 RA Emmen

T.a.v. de heer Windt, Directeur

Betreft: reorganisatie

Geachte heer Windt,

In het Dagblad van het Noorden van maandag 02-10-2006 lazen wij dat de werknemers die voorheen een gesubsidieerde baan hadden en die hun baan met behulp van Rijksgelden via de gemeente omgezet zagen in een reguliere baan slechts gedeeltelijk in aanmerking zouden komen voor het met de vakbonden overeengekomen sociaal plan.

Inmiddels hebben wij het College van B&W vragen over deze kwestie gesteld. Deze vragen gaan in afschrift hierbij. Wij zijn van mening dat de door de zorggroep Suydenveldt ontvangen subsidie in het kader van de regeling ‘het witten van gesubsidieerde banen’  door de zorggroep aan de gemeente terug betaald dient te worden indien betrokken werknemers daadwerkelijk hun baan gaan verliezen.
Wij vinden het onbegrijpelijk dat zo kort na het zogenaamde ‘witten’ van deze gesubsidieerde banen de betrokken werknemers deze banen weer gaan verliezen.

Wat ons ook zeer heeft verbaasd is het feit dat u heeft aangegeven dat de betrokken werknemers die voorheen een gesubsidieerde baan hadden slechts gedeeltelijk in aanmerking komen voor het sociaal plan.
Wij zouden graag van u vernemen op grond waarvan u meent deze betrokken werknemers anders te mogen en kunnen behandelen dan de andere werknemers die hun baan dreigen te verliezen. Wij zouden graag een afschrift van het sociaal plan ontvangen dat u met betrokken vakorganisaties overeengekomen bent. Wij verzoeken u hierbij aan te geven voor welke faciliteiten de betrokken werknemers wel en voor welke faciliteiten de betrokken werknemers niet in aanmerking komen.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Ron Vos
Fractie Burgerbelangen Gemeente Emmen

U kunt uw reactie sturen aan:

Burgerbelangen Gemeente Emmen
T.a.v. de heer H. Linneman, bestuurslid
Scholtenskanaal OZ – 257884 VA Bargercompascuum