Het voormalige raadslid Ron Vos van Burgerbelangen Gemeente Emmen is uitgebroed. Zijn ei?

Een radicaal plan om de gemeente efficiënter te besturen. Bouke Arends, leider van de PvdA-fractie in de Emmer gemeenteraad, pleitte onlangs in deze krant voor meer geld voor de raadsfracties teneinde als lokaal bestuur beter te kunnen functioneren. Dit pleidooi doet op zich wat vreemd aan en wel om meerdere redenen.
In de eerste plaats is het merkwaardig dat we de PvdA hier vóór de verkiezingen van 7 maart niet over hebben gehoord. Wanneer de PvdA van opvatting zou zijn geweest dat een gebrek aan middelen het goed functioneren van de lokale democratie in de weg zou staan, dan was het logisch geweest Wanneer dit een belangrijk item zou zijn geweest tijdens de verkiezingscampagne. Ik heb ze er niet over gehoord.

In de tweede plaats is het weinig consequent om bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te besluiten dat deze budgettair neutraal (het mag niks kosten) dient te geschieden vanwege de financiële positie van de gemeente. Om vervolgens te stellen dat de kosten gemoeid met het eigen functioneren, nietkostenneutraal kunnen worden voortgezet.

In de derde plaats doet het betoog van de PvdA eigenaardig aan wanneer Je weet dat er vrij recent sprake is geweest van een forse structurele kostenstijging, die gepaard ging met de invoerring van het zogeheten dualisme.  Deze stelselwijziging bleek nodig om de kwaliteit van het lokaal openbaar bestuur op te krikken. Zo leidde de invoering van dit dualisme ertoe dat wethouders geen lid meer zijn van de gemeenteraad.Gevolg hiervan was dat er per saldo sprake is van een toename van het aantal mensen dat onderdeel uitmaakt van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Dit dualisme leidde er ook toe dat er ten behoeve van het beter functioneren van de gemeenteraad een raadsgriffie werd gevormd, die individuele raadsleden en/of fracties ondersteunt bij hun raadswerk.

Even in cijfers: in 2001 kostten raad en college in Emmen iets meer dan 1 miljoen euro, omgerekend 9,48 euro per inwoner. Voor 2006 wordt uitgegaan van een kostenpost van bijna 1,5 miljoen euro, omgerekend 13,68 euro per inwoner (een stijging van maar liefst 44 procent).
Meer geld is echt niet de oplossing. Een andere aanwending van het nu reeds beschikbare geld, of zoals de politiek dat zelf deftig placht te zeggen 'een herallocatie van bestaande middelen', zal tot veel betere resultaten leiden wanneer de bereidheid zou bestaan om het bestaande stelsel flink op de schop te nemen.

In de eerste plaats zou het aantal gemeenteraadsleden omlaag moeten; 25 raadsleden in plaats van 39. De rechtspositie van deze 25 raadsleden moet dan wel verbeterd worden middels een hogere vergoeding, compensatie van eventuele pensioenschade en een wettelijk recht op terugkeer in de oorspronkelijke functie bij de werkgever.
De andere kant van deze medaille is dan wel dat deze volksvertegenwoordigers parttime moeten werken, waardoor ze meer tijd hebben om op een goede manier inhoud te geven aan hun rol als volksvertegenwoordiger.

Als klap op de vuurpijl moet het aantal wethouders teruggebracht worden tot nul. In de praktijk van alledag dient de gemeente als organisatie aangestuurd worden door een directieteam met aan het hoofd een gekozen burgemeester. De leden van dit directieteam worden benoemd en ontslagen door de gemeenteraad. Deze directie geeft vervolgens uitvoering aan een raadsprogramma dat tot stand is gekomen vanuit wederzijdse beïnvloeding tussen raadsfracties en de bevolking.

Meer van hetzelfde lost dus niets op, hetzelfde anders inzetten zal absoluut tot merkbare verbeteringen leiden. Er is in Emmen toch geen burger te vinden die zal zeggen dat hij in 2006 voor 44 procent beter bestuurd is dan in 2001!Ron Vos