Burgerbelangen Gemeente Emmen

Geachte lezer,

In het partijprogramma van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) is een scheiding aangebracht tussen hetgeen BGE op gemeentelijk niveau kan en wil bewerkstelligen en de visie die BGE heeft op een aantal belangrijke zaken die een aanpak verdienen op bovengemeentelijke schaal.

Daar waar de tekst omgeven is met een kader betreft het de visie van BGE op het betreffende onderwerp waarbij we ons realiseren dat deze zaken een aanpak verdienen die het niveau van de gemeente overstijgt.

7 maart 2006 gaan de burgers in Emmen naar de stembus om hun lokale volksvertegenwoordigers te kiezen voor de komende 4 jaar. Het wordt volgens BGE tijd dat de gemeenteraad gaat bestaan uit volksvertegenwoordigers die durven te staan voor hun zaak.

Geen volksvertegenwoordigers die het raadslidmaatschap zien als een aardige bijbaan en/of een manier om hun carrière verder gestalte te geven maar volksvertegenwoordigers die in de eerste plaats gaan voor het algemeen belang.

Geen volksvertegenwoordigers die hun oren per definitie laten hangen naar de wil van de door henzelf benoemde wethouders maar volksvertegenwoordigers die zich verdiepen in de materie en die, wetende wat er in de samenleving leeft, ook hun eigen keuzes durven maken. Geen volksvertegenwoordigers die de burgers voor de gek houden door het vertellen van halve waarheden maar volksvertegenwoordigers die de hele waarheid durven te vertellen. Alleen zo zal de politiek in staat zijn om het verloren gegane respect en vertrouwen van burgers terug te verdienen.

Waarom Burgerbelangen?

Burgerbelangen Gemeente Emmen, kortweg BGE, wenst elke vorm van ambtelijke willekeur en bureaucratie te bestrijden. De partij houdt zich in de eerste plaats bezig met zaken die de gemeente aangaan. Daarbij staat BGE een gemeentebestuur voor dat, vanwege de wijze waarop zij bestuurt, kan rekenen op het respect van de burger. Samenwerking met andere groeperingen of instellingen staat hierbij voorop evenals het durven besluiten.

Geen verwachtingen wekken die niet waar kunnen worden gemaakt. Én bovenal voortdurend kritisch zijn op de omvang en kosten van het gemeentelijke organisatie.

Het leden- en sympathisantenbestand van BGE kent burgers van zowel confessionele, socialistische als liberale huize en is als partij onafhankelijk van landelijke politiek. BGE komt dus niet op voor één bepaalde groep in de Emmer samenleving maar staat voor een sterke en rechtvaardigere Emmer samenleving als geheel, waarbij mensen, jong en oud, zelf verantwoordelijkheid voelen en ook nemen.

BGE is van mening dat het in de eerste plaats de taak van de gemeente is om verantwoordelijkheid te nemen voor de inrichting van de openbare ruimte. Het creëren van lokale voorzieningen, het beheren van de openbare ruimte en het bieden van zorg zijn de kerntaken van de gemeente. De gemeente moet deze taken waar dan kan in samenwerking met burgers en/of hun lokale organisaties uitvoeren. Van groot belang is dat de gemeente de kosten van haar eigen organisatie hierbij in de hand houdt.

BGE vindt dat het met name daar waar het gaat om de kosten van de gemeentelijke organisatie in de achterliggende jaren uit de klauw gelopen is. De kosten gemoeid met de gemeentelijke organisatie namen volgens BGE een te groot deel van de totale gemeentelijke begroting in beslag. Omdat de euro maar één keer kan worden uitgegeven gaat dit ten koste van de uitvoering van de gemeentelijke kerntaken. Om 1 euro gemeenschapsgeld uit te geven is aan uitvoeringskosten ongeveer 25 eurocent nodig. Dit moet en kan volgens BGE omlaag.

Mocht u, evenals BGE, ontevreden zijn over het gevoerde beleid en besluit u om dan maar niet te gaan stemmen, weet dan dat dit bijdraagt aan het in stand houden van een situatie waar u ontevreden over bent.  Niet stemmen betekent dat u er indirect voor zorgt dat de bestaande machtshebbers blijven zitten. Alleen wanneer u middels uw stem laat weten dat u ontevreden bent bestaat er een kans op een wijziging van de bestaande situatie.

Bedenk hierbij dat de gevestigde politieke orde in de eerste plaats bezig is de eigen positie veilig te stellen. Via partij politieke benoemingen zorgen de gevestigde politieke partijen ervoor dat ze greep op de besluitvorming houden. Als het gaat om de positie van de dames en heren politici zelf is er sprake van een voorkeursbehandeling ten opzichte van de ‘gewone burger’. Dit deugt niet en BGE wil daar een eind aan maken. Gelijke monniken gelijke kappen dus!

Onze doelen:

De rechtvaardige overheid

BGE komen nogal wat klachten ter ore over de wijze waarop sommige burgers door de gemeente worden bejegend. Het bewust tegenwerken van burgers, het meten met twee maten, aan het lijntje worden gehouden, allemaal zaken die we te vaak horen. BGE wil dat er onderzoek gedaan wordt naar dergelijke klachten.  BGE wil dat er in deze aan waarheidsvinding wordt gedaan. Mocht het inderdaad zo zijn dat de overheid met twee maten meet, burgers bewust tegen werkt dan wel burgers onnodig lang aan het lijntje houdt dan moet hier tegen worden opgetreden. Mocht onderzoek uitwijzen dat de overheid integer handelt jegens al haar burgers dan is het van belang om dit voor het voetlicht te brengen teneinde op deze wijze een tegenwicht te bieden tegen, in dat geval,  onterechte negatieve beeldvorming.

Minder ambtenaar - méér burger

De ambtelijke organisatie neemt in omvang af. BGE is van mening dat dan ook het college van burgemeester en wethouders in omvang moet afnemen. Een burgemeester, hooguit drie wethouders en een gemeentesecretaris moet voldoende zijn. Scheelt direct ruim 0,3 miljoen euro per jaar. Dat tikt aan!

BGE wil dat vanuit de raad het gemeentelijke beleid wordt bepaald en dat burgemeester en wethouders daar vervolgens uitvoering aan geven. Daarnaast wil BGE bij onderwerpen die de Emmer samenleving als geheel sterk bezig houden via een referendum de stem van de Emmer burgers laten doorklinken in de definitieve besluitvorming.

BGE wil een einde maken aan het langdurig boventallig zijn van ambtelijke medewerkers (wel op de loonlijst – geen functie) en ook aan de aanwezigheid van zogenaamde ‘spookambtenaren’ ( wel op de loonlijst maar niet meer aan het werk) moet een eind komen.

BGE is van mening dat voor ambtenaren en benoemde bestuurders geen betere rechtspositie zou moeten gelden dan de rechtspositie die voor ‘gewone werknemers’ geldt. Het is te gek voor woorden dat voor ambtenaren en bestuurders op het terrein van de rechtsbescherming regelingen bestaan die de gemeenschap een veelvoud kosten van de regelingen die gelden voor de werknemers in het bedrijfsleven. Gelijke monniken – gelijk kappen, aldus BGE!

De gemeentekas moet kloppen

Deze gemeente kent al jaren onder het bewind van dit PvdA, CDA, VVD forse tekorten in de gemeentekas. De huidige wethouder van financiën betitelde de gemeentelijke financiën als een puinhoop bij zijn aantreden.

Het uitvoeren van beleid kost geld. Het moet afgelopen zijn met dure plannen maken waarvoor geen geld is. BGE wil een veel effectievere en kostenbewuste gemeentelijke organisatie. De besparingen dienen direct ten goede te komen aan het waar nodig verbeteren van de leefbaarheid in de gehele gemeente.

Wonen - Verkeer - Milieu & Klimaat

Leefbaarheid, vooral in de omliggende dorpen, hangt in grote mate af van de beschikbare voorzieningen en de beschikbaarheid van betaalbare woningen. BGE wil alle mogelijkheden benutten om in de buurten en omliggende dorpen te bouwen wanneer daar vraag naar is.

BGE is er een voorstander van dat er in Noord Nederland geëxperimenteerd gaat worden met gratis openbaar vervoer. Wat BGE betreft kan worden begonnen met het aanbieden van gratis openbaar vervoer aan ouderen en gehandicapten. BGE is er van overtuigd dat gratis openbaar vervoer bijdraagt aan de mobiliteit van grote groepen burgers alsmede bijdraagt aan een schoner milieu. Ons leefmilieu wordt immers ernstig bedreigd door opwarming van de aarde. Doorgaan op de ingeslagen weg zal op termijn niet houdbaar blijken te zijn. Daarnaast zal gratis en goed openbaar vervoer bijdragen aan de leefbaarheid van de buitendorpen in onze gemeente.

Zorgen om zorg

De kosten voor zorg stijgen explosief. BGE is van mening dat elke burger toegang moet hebben tot de noodzakelijke zorg, ongeacht inkomen of leeftijd. De gemeente heeft daarbij een belangrijke rol gekregen. BGE zal waken voor verkwisting van gelden door inefficiëntie en te hoge uitvoeringskosten. Door bezuinigingen op voorzieningen raken jongeren en ouderen geïsoleerd. BGE wil die voorzieningen in wijk en dorp, zoals zorg- recreatie en adviescentra, beslist in stand houden. 

Door de stagnerende economie, verregaande bezuinigingen en banenverlies zijn te veel burgers in geldzorgen geraakt. BGE wil dat de gemeente in samenwerking met verhuurders, energie- en waterleveranciers er voor zorgt dat deze burgers met schuldhulp, budgethulp en advies worden bijgestaan teneinde te voorkomen dat mensen ‘op straat gezet gaan worden’ als gevolg van niet betaalde rekeningen.  

Een aantal punten nader uitgewerkt:

Burger en bestuur.

De Raad de baas

De winnaar of winnaars van de verkiezingen dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en behoren te gaan uitmaken wat er moet gebeuren. Niet het College, niet de ambtenaren maar de Gemeenteraad moet aangeven wat er de komende 4 jaar moet gebeuren.

BGE stelt daarom voor dat die partijen die na de verkiezingen elkaar vinden en die zaken met elkaar willen doen een raadsprogramma gaan opstellen. In dit raadsprogramma wordt op hoofdlijnen aangegeven wat het gemeentelijk beleid voor de komende 4 jaren zal zijn. De raadscoalitie draagt voor het dagelijks bestuur van de gemeente een drietal wethouders voor. Samen met de burgermeester, de gemeentesecretaris en de leiding van de diensten geven zij uitvoering aan het raadsprogramma. Het College is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.

Gekozen raadsvoorzitter

Als het aan BGE ligt wordt het in de toekomst mogelijk gemaakt dat de burgers in Emmen de voorzitter van de gemeenteraad gaan kiezen, evenals de voorzitters van de verschillende raadscommissies. Partijen kunnen hiervoor kandidaten naar voren schuiven.

BGE is voorstander van een gekozen burgemeester.

Politiek is van de burger

Binnen de bestuursperiode 2006 - 2010 wil BGE bewerkstelligen dat in 2010 het merendeel van de burgers van Emmen met meer waardering spreekt over de gemeente Emmen en haar bestuur dan nu het geval is. Mensen moeten weer vertrouwen krijgen in de gekozen en benoemde bestuurders.  

Wij willen dit bereiken door de lokale overheid transparanter, slagvaardiger en rechtvaardiger te laten functioneren.

Minder bestuurders, meer kwaliteit

Het college van B&W, het dagelijkse bestuur van de gemeente, hoeft de komende 4 jaar uit niet meer dan een vijftal personen te bestaan. Burgermeester, gemeentesecretaris en een drietal door de raadscoalitie voorgedragen wethouders zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Raadsprogramma. De raad controleert de uit voering van het Raadsprogramma op hoofdlijnen.

Door het aantal wethouders terug te brengen van 6,2 voltijds wethouders naar drie voltijds wethouders wordt jaarlijks tevens een besparing gerealiseerd van ruim 300.000 euro. Het is volgens BGE goed mogelijk om met een college bestaande uit vijf personen, gesteund door een drietal directeuren (dat zijn er nu zes) van de te onderscheiden diensten, deze gemeente te besturen.

Natuurlijk zullen de voorgedragen wethouders voor de betreffende beleidsterreinen geselecteerd moeten worden op de daarvoor benodigde management kwaliteiten.

Het is te gek voor woorden dat de kosten gemoeid met het besturen van deze gemeente zo fors zijn gegroeid in de achterliggende jaren.

Het inwonertal in de gemeente Emmen is in de periode 2001 – 2006 met 0,3% toegenomen. De kosten van het gemeentebestuur zijn in diezelfde periode toegenomen met 44%. Werd er in 2001 nog 9,48 euro per inwoner voor het gemeentebestuur betaald, in 2006 wordt er per inwoner inmiddels 13,68 euro per inwoner betaald. Kappen daarmee dus!!

BGE is tegenstander van het voorstel om de gekozen volksvertegenwoordigers en benoemde bestuurders meer salaris te gaan betalen. Als het aan een door de politiek benoemde commissie ligt die de regering heeft geadviseerd gaan onder andere gemeenteraadsleden de komende jaren aanzienlijk meer verdienen. In de periode mei 2002 – juli 2005 zijn de totale kosten per raadslid (salaris en onkostenvergoeding) toegenomen met bijna 9%. En dat in een periode dat van veel burgers werd gevraagd om de broekriem aan te halen.

Mocht de landelijke politiek besluiten om toch die extra salarisverhoging toe te kennen dan wil BGE dat de kosten die hiermee gemoeid zijn in de gemeentekas worden gestort.

BGE is er voorstander van om afscheid te nemen van door de Raad benoemde wethouders (kosten nu ruim 0,6 miljoen euro per jaar). BGE is van mening dat de gemeenteraad in de toekomst een prestatie contract moet sluiten met een door de gemeenteraad benoemde directie van de gemeentelijke organisatie.  De raad geeft aan wat ze wil en tegen welke prijs. De directie van de gemeente, die wordt voorgezeten door de gekozen burgemeester,  zorgt ervoor dat de prestatiecontracten worden uitgevoerd. BGE is van mening dat de huidige situatie (door de Raad benoemde wethouders) onnodig veel geld kost en een veel te geringe toegevoegde waarde heeft. Hierbij kan het aantal raadsleden wat BGE betreft ook omlaag. De positie van de resterende raadsleden moet verstrekt worden zodat zij op een goede manier invulling kunnen geven aan het volksvertegenwoordigerschap (Met 25 raadsleden moet het in Emmen ook kunnen, de besparing die dit oplevert kan ook worden ingezet ten behoeve van het verhogen van de kwaliteit van de lokale volksvertegenwoordiging).

Raadsprogramma

Niemand zit te wachten op beleidsnotities die toch niet uitgevoerd worden. Dat schept dus de verplichting om helder te zijn in wat je wilt, waarom je het wilt en wat het mag kosten. Omdat de Raad de burgers van Emmen vertegenwoordigd mag dus van haar verwacht worden dat zij zelf op hoofdlijnen aangeeft welk beleid zij wenst en waarom.

Het is aan het ambtelijke apparaat om dit beleid vervolgens uit te voeren. Voor zover mogelijk wordt de uitvoering in samenwerking met de belanghebbenden gerealiseerd. Voor zover niet wettelijk voorgeschreven, wordt er alleen maar beleid geformuleerd wanneer dat beleid ook daadwerkelijk door de raad gevraagd wordt en uitgevoerd kan worden. Dat betekent dus dat een meerderheid van de Raad expliciet aangeeft welk beleid ze wil en bereid is en in staat is om de uitvoering van dit beleid te betalen. De Raad zelf geeft op hoofdlijnen aan hoe het beleid er uit moet zien en hoeveel geld ervoor uitgetrokken mag worden. Voor wat betreft de beleidsformulering (uitwerking van door de politiek gewenst beleid) wordt gekeken in hoeverre er samengewerkt kan worden met andere Drentse gemeenten en de provincie. De vorming van een beleidspool op provinciaalniveau waaruit gemeenten kunnen putten zou wel eens een behoorlijke besparing op de kosten van beleidsontwikkeling met zich mee kunnen brengen. Het is volgens BGE onzin om op het gebied van beleidsontwikkeling in tal van gemeenten telkens opnieuw het wiel uit te moeten vinden.

BGE is voorstander van het opheffen van de provinciale bestuurslaag. Datzelfde geldt overigens voor de waterschappen. De taken van provincie en waterschappen kunnen wat BGE betreft ondergebracht worden bij de gemeenten. BGE is ervan overtuigd dat op deze wijze een forse besparing kan worden gerealiseerd op de bestuurslasten die samenhangen met het bestaan van provincie en waterschappen.

De gemeentekas moet kloppen

Geld uitgeven van een ander is niet zo moeilijk. In de afgelopen jaren is het PvdA, CDA en VVD college er keer op keer niet in geslaagd om duidelijke afspraken over het afslanken van de gemeentelijke organisatie ook gewoon na te komen. Heldere taakstellingen die de gemeentelijke organisatie aangingen werden vooruitgeschoven of helemaal niet gerealiseerd.

De omvang van het ambtelijke apparaat is in de achterliggende jaren onvoldoende in het oog gehouden. In geld uitgedrukt is er naar mening van BGE in de achter liggende jaren tussen de 5 en 10 miljoen euro per jaar teveel aan arbeidskosten uitgegeven. Ook als het gaat om het inhuren van personeel werd er niet op een euro gekeken!

BGE is van opvatting dat het de plicht van ieder College is om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met het belastinggeld van burgers wordt omgesprongen. Zes miljoen euro is ongeveer 25%van het geld dat de gemeente jaarlijks ontvangt aan onroerende zaak belasting.

BGE wil verder onderzoek naar de mogelijkheid om efficiënter te kunnen werken. De besparingen die dat oplevert moeten worden aangewend voor het in stand houden van voorzieningen, dan wel worden gebruikt om de lasten voor de burger te drukken. (Zie ook Bouwen en Wonen en woningbouwverenigingen; de kosten van de eigen organisaties zijn tussen 2000 en 2003 met 12% per jaar gestegen!)

BGE is voorstander van een gemeentelijk referendum wanneer mocht blijken dat er geen verdere besparingen gerealiseerd kunnen worden op de gemeentelijke organisatie en mocht blijken dat er onvoldoende middelen (Rijksgeld -subsidies) zijn om het voorzieningen niveau in de gemeente, in de meest brede betekenis van het woord, op peil te houden.

Hierbij moet dan de vraag worden voorgelegd of de burgers vinden dat er aanvullend bezuinigd moet worden dan wel of ze bereid zijn om een lokale lastenstijging voor lief te nemen teneinde zo de voorzieningen te kunnen blijven betalen.

BGE is voorstander van een eigen belastinggebied voor de gemeente. Het is immers de gemeente die het dichtst bij de burger staat en die daarom samen met de burger afwegingen moet kunnen maken als het gaat om de omvang van de lokale voorzieningen en de bekostiging daarvan.

De dienstbare overheid

BGE gaat uit van het principe dat de gemeente en haar ambtenaren er zijn voor de burgers en niet andersom. Dienstbaarheid moet de kern zijn van elke ambtelijke functie en bijbehorende functionaris in deze organisatie. Echter, de gemeente kan het niet alleen! Natuurlijk niet.

Actieve betrokkenheid van burgers is nodig om van de gemeenschap een succes te maken. De gemeente zal burgers en/of hun vertegenwoordigers actief proberen te betrekken bij het vormgeven van de Emmer Gemeenschap. Er zal jaarlijks door de gemeenteraad een budget 'Gemeenschapszin' worden vastgesteld ten behoeve van de erkende overlegpartners van waaruit zij zaken kunnen financieren die de lokale gemeenschap ten goede komen. De wijk, het dorp moet meer van de burgers worden en minder van de gemeente. Dat betekent wel dat je ervoor moet zorgen dat de burgers de middelen krijgen om daar invulling aan te geven. Middelen in termen van geld maar ook in termen van beleidsvrijheid. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de sociale structuur, het saamhorigheidsgevoel, de betrokkenheid en ook de verantwoordelijkheid van mensen bij hun woonomgeving zal toenemen. Één loket voor alle vergunningen.Vergunningen dienen,via dit (digitaal)loket snel, denk aan hooguit veertien dagen, samenhangend en tegen kostprijs te worden verstrekt.

De digitale gemeente

We leven in het informatie tijdperk. Welhaast onbeperkt kan men via Internet op bijna elk terrein informatie en kennis tot zich nemen. BGE is van mening dat de gemeente daarbij een zeer belangrijke rol dient te spelen. Niet alleen als informatieverstrekker over alles wat de gemeente betreft, maar zeker ook in de dienstverlening. Digitalisering, het toegankelijk maken via Internet, van de daarvoor geschikte producten, zoals het aanvragen van b.v. een identiteitsbewijs, uittreksels bevolkingsregister, vergunningen of aanvragen van subsidies geeft zowel voor de burger als de dienstverlener aanmerkelijke besparingen in tijd en geld. Nadrukkelijk wordt daarbij aandacht gevraagd voor een laagdrempelige toegang voor ouderen en minder draagkrachtigen in de vorm van opleiding,subsidies en collectieve Internet voorzieningen.

Economie en Werk

Het creëren van de juiste voorwaarden

De economische ontwikkelingen in de wereld, in europa,  zijn van grote invloed op de ontwikkeling van de Emmer economie. Gelukkig is de Emmer economie in de achterliggende jaren minder afhankelijk geworden van een paar hele grote bedrijven.

BGE vindt het van groot belang dat de lokale overheid en het lokale bedrijfsleven de handen ineen slaan als het gaat om het verder tot ontwikkeling laten komen van de Emmer economie. Wanneer de economie weer aantrekt is het van belang om de juiste voorwaarden te hebben gecreëerd om hiervan maximaal profijt te kunnen trekken. Een goede afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven is één van die voorwaarden die dan van belang zijn.

Onderwijs – bedrijfsleven en lokale overheid moeten op basis van een goede analyse van de kansen en bedreigingen komen tot een samenhangend geheel aan concrete plannen op de verschillende terreinen die, bij uitvoering van de plannen, leiden tot een sterkere positie van de gemeente Emmen als geheel.

Groot verdwijnt, klein verschijnt

BGE maakt zich grote zorgen over het vertrek van de aanbieders van laaggeschoold werk uit Nederland en uit onze gemeente. Met het verdwijnen van deze vorm van arbeid komen burgers in de problemen die voor het verkrijgen van hun inkomen deels of geheel zijn aangewezen op de aanwezigheid van deze vorm van werk.

De bekende econoom Alfred Kleinknecht zei het recent nog zeer treffend; ‘we kunnen immers niet allemaal hypotheekverkopers worden’. 

Het is dus zaak dat mensen met ideeën de ruimte krijgen om deze tot bloei te laten komen. Ondernemerschap is nodig, ondernemerschap leidt tot arbeidsplaatsen en moet dus, waar dat kan, gestimuleerd worden. Voor de gemeente zou dit concreet moeten betekenen dat er actief naar samenwerking wordt gezocht tussen de gemeente en het lokale bedrijfsleven.

BGE is ervan overtuigd dat deze samenwerking er toe kan bijdragen dat Emmen zich in positieve zin gaat onderscheiden van concurrerende gemeenten. Gemeente en lokale ondernemers moeten samen kansen grijpen,samen ondernemen dus omdat ze daar ook samen belang bij hebben.

Immers, een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn betekent een versterking van de lokale economie en een sterke lokale economie is een voorwaarde om verdere ontwikkelingen inhoud te kunnen geven. Dit gezamenlijke ondernemen moet ertoe bijdragen dat het voor kleinere ondernemingen interessant is om zich in Emmen te vestigen.

 •De A37

Deze snelweg, een belangrijke verbinding met het Oost Europese wegennet, biedt volop economische activiteit. Deze doorgangsroute biedt kansen om bedrijven mét werkgelegenheid te lokken die graag gebruik maken van deze verkeersader. Als het gaat om de vestiging van bedrijven op de bedrijventerreinen aan de A 37 moet ook hier gezocht worden naar de meerwaarde die samenwerking kan opleveren.

Werk thuis

Minder woon-, werkverkeer is minder belastend voor het milieu en is wel zo efficiënt. BGE zal waar mogelijk initiatieven ondersteunen die het mogelijk maken om werkzaamheden, die zich daar voor lenen en niet in strijd zijn met bestemmingsplannen of het woongenot, vanuit huis te verrichten. Dit met gebruikmaking van telefoon-,kabel-, of draadloze netwerken. Daarvoor zal de aanleg van de benodigde infrastructuur moeten worden gestimuleerd en ook ter beschikking moeten komen voor ieder woonadres. 

Veiligheid en comfort

Samen opletten en heb uw buren lief

“Noaberschap". Iets voor elkaar betekenen als het nodig is en zonder gewin. Een oude traditie uit het dorp Emmen en zijn omgeving. Dat hield de samenleving bij elkaar in barre tijden. Niet alles van vroeger is even goed, maar er mag best een beetje van terugkomen in een tijd dat ieder voor zichzelf probeert te overleven. Het is echt niet erg wanneer je je buurman kent. BGE staat positief tegenover het scheppen van voorwaarden die uitgaan van gemeenschapszin in buurt-, wijk of dorp omdat dat volgens ons de mensen dichter bij elkaar brengt. Zie ook ons voorstel m.b.t. het ‘budget gemeenschapszin’.

De wijkagent, kent u hem/haar?

Wel eens gehoord van de wijkagent. Nee, niet Bromsnor.Maar wel de man of vrouw die in het wijkblad schrijft hoeveel inbraken er zijn geweest of hoe je je huis beter beveiligt. Zeker ook nog nooit op de fiets uw deur voorbij zien gaan. BGE wil deze belangrijke vertegenwoordiger van het gezag weer dichter bij de buurt en winkelcentrum brengen. Fysiek, uit de auto dus, aanwezig laten zijn.Iemand die vermanend toespreekt bij kattenkwaad, criminaliteit signaleert en paraat is om een burenruzie te sussen. Soms kom je er samen even niet uit, en dan dwingen vreemde ogen.

Fysieke veiligheid. Blijf de ramp voor!

"In de Wereld is veel gevaer". Dat schreef Constantijn Huygens al in de Gouden Eeuw. Dat is tegenwoordig niet anders. We hebben het over bedreigingen van buiten af. Denk hierbij aan ontploffingen, gaswolken lucht- of waterverontreinigingen door menselijke activiteiten. BGE eist van haar gemeente een adequaat handhavingsbeleid op het gebied van gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. De gemeente dient over een perfect rampenplan te beschikken en dit plan te onderhouden op effectiviteit.

Waar laat u uw boodschap? Schone, veilige en bewaakte openbare toiletten!

"Wildplasser bekeurd", lees je in de krant. Geweldig, voor de verbaliserende agent. "Publiek kan openbaar toilet niet vinden". Weet u dat in bijna elke stad in Europa keurige openbare beheerde voorzieningen op strategische plaatsen beschikbaar zijn voor de hoge noden. Daar is men niet afhankelijk van de plaatselijke horeca of anders een warenhuis. Het zou voor een gemeente als Emmen met zijn markt en ook toeristisch karakter een weldaad zijn te kunnen beschikken over openbare, schone, veilige, rolstoeltoegankelijke, duidelijk aangegeven en permanent beheerde dames-en herentoiletten. Een weldaad voor de mensheid in hoge nood. Bovendien schep je hiermee weer een aantal arbeidsplaatsen. BGE kiest voor een dienstbare overheid, een overheid die voorziet in uw kleine en grote behoefte.

Onderwijs en Jeugd

Niemand zonder diploma van school

Het hebben van een diploma of certificaat houdt geen garantie in voor werk, maar biedt schoolverlaters beslist betere kansen op een betaalde baan. BGE maakt zich sterk voor interessanter en beter op de vraag afgestemd onderwijs op elk niveau en is van mening dat samenwerking met het bedrijfsleven moet worden gezocht om er voor te zorgen dat leerlingen die de school verlaten een diploma of certificaat verwerven waar de markt behoefte aanheeft. Daarnaast moet spijbelen of schoolverzuim tegengegaan worden omdat het niet aanpakken hiervan in veel gevallen leidt tot jonge mensen die de school verlaten zonder diploma. BGE wil dat alle betrokken partijen voor de komende 4 jaar een programma maken waarin concrete doelen worden gesteld als het gaat om het verlagen van het aantal mensen dat de school verlaat zonder diploma.

De brede school

De brede school moet een centrale plek gaan innemen in het leven van mensen. Een plek waar wordt onderwezen, een plek waar je ook voor en na school terecht kunt wanneer daar behoefte aan is. Maar ook een plek waar allerlei andere activiteiten uitgeoefend (sport, spel, welzijnswerk)  kunnen worden. Multifunctioneel dus.

 

Op school goed gedaan, wij gaan voor een baan

BGE is voorstander van het opdoen van werkervaring in die omstandigheid waarin, na het succesvol beëindigen van de opleiding, niet meteen de gewenste baan voorhanden is. Niets is zo frustrerend als 'thuis zitten met een diploma'. Bedrijfsleven,gemeente,onderwijs en CWI moeten hierbij de handen inéén slaan en er gezamenlijk voor zorgen dat de succesvol afgeronde opleiding een vervolg krijgt in de vorm van het opdoen van werkervaring wanneer het vinden van een reguliere baan vooralsnog niet lukt.

Digitaal de wereld in

Het is van groot belang dat de (schoolgaande) jeugd gelijke kansen heeft en daarom onbeperkt kan putten uit de informatie die op het Internet beschikbaar is. Daarom streeft BGE naar het beschikbaar stellen van terminals, in bijvoorbeeld de bibliotheken,aan studerende jeugd, ouderen en minder draagkrachtigen. Digitale (computer) vaardigheid is essentieel voor het goed kunnen deelnemen aan de samenleving van de toekomst en de communicatie daarin. De jeugd dient te worden gestimuleerd die vaardigheid te verkrijgen en ouderen moeten, in de gelegenheid worden gesteld minimaal kennis te nemen van de mogelijkheden. Hierbij kan diezelfde jeugd een goede rol spelen.

Voor de minder draagkrachtige ouders van leerlingen in computeronderwijs zal er een mogelijkheid worden gecreëerd om de benodigde hardware en eventueel Internet-aansluiting zeer laagdrempelig ter beschikking te krijgen via het in stand houden van de zogenaamde digitale trapveldjes.

Bewegen moet

Opgroeiende jeugd heeft ook recht op goed sportonderwijs op school. Dit bevordert in vele opzichten de gezondheid, teamgeest en sociale vaardigheden. Daarnaast kan kennis worden gemaakt met de vele sportieve mogelijkheden. Voor de jongsten onder hen zal, als het aan BGE ligt,  het schoolzwemmen weer worden aangeboden. Minder sportief maar zeer essentieel, zal ieder kind verkeersles en de ouderen EHBO training krijgen aangeboden.

De gezonde snack!

Slechte gewoontes moet je natuurlijk niet op school leren. In Nederland zijn te veel schoolkinderen te dik of hebben overgewicht. Overgewicht bij kinderen zal in de toekomst reden tot zorg geven en op den duur leiden tot gezondheidsproblemen. BGE wil in overleg met het onderwijs een proef doen met het verstrekken van gezonde snacks op school in plaats van de ongezonde snacks. Wanneer de proef succesvol is kan verbreding aan de orde komen.

Bouwen en Wonen

 •Woningbouwverenigingen

In Emmen staan er nog steeds te veel mensen op de wachtlijst voor een betaalbare huurwoning. Het kopen van een huis is voor starters met een niet al te hoog inkomen al zo goed als onmogelijk. Het bouwen van woningen blijft ver achter bij de planning. Het aantal uit te geven bouw kavels bleef in 2004 39% achter op het geplande aantal. In 2004 werden er 47% (= 250) meer sociale huurwoningen gesloopt dan gepland. Het aantal woningen dat nieuw is gebouwd in 2004 bedroeg 414. Dat zijn er 386 minder dan gepland. Het grootste deel van deze nieuwe woningen betrof overigens koopwoningen. Het geplande aantal nieuwe huurwoningen bedroeg 122 voor 2004. In werkelijkheid zijn er 91 gebouwd. Als het gaat om het bouwen van betaalbare huurwoningen is er in 2004 dus fors meer gesloopt dan dat er woningen zijn bijgebouwd (250 gesloopt - 91 gebouwd).BGE heeft het college aangesproken op deze slechte prestatie. BGE wil een realistische planning en BGE wil dat wanneer blijkt dat met het College gemaakte afspraken niet gehaald zullen worden, het College gaat aangeven hoe ze voor een versnelling gaat zorgen zodat gemaakte afspraken uiteindelijk toch gerealiseerd worden. Overzichten waaruit blijkt dat we het aantal afgesproken woningen niet gaan halen dragen immers op geen enkele wijze bij aan het alsnog realiseren van nieuwe woningen. Het duurzaam en aanpasbaar bouwen, waardoor woningen levensloopbestendig zijn, moet de standaard worden voor zowel koop- als huurwoningen. Dit vraagt een veel actievere rol van de gemeente als één van de hoofdrolspelers op de woningmarkt. Recent onderzoek wees uit dat woningbouwcorporaties te kwistig met geld omspringen. Dat zou ten koste gaan van de woningproductie. BGE wil weten of deze conclusies ook opgaan voor de in Emmen actieve woningbouwcorporaties. Het kan wat BGE betreft niet zo zijn dat het kwistig omgaan met geld ten behoeve van de eigen organisatie leidt tot het minder bouwen van woningen die, vooral in de sociale sector, zo nodig zijn.

Comfortabel, veilig en beschermd wonen voor ouderen

Gevoel van veiligheid,  ook voor ouderen vaak van essentieel belang. Daarom zal bij het bouwen voor ouderen niet alleen gekeken moeten worden naar de feitelijke veiligheid, maar ook het gevoel daarbij. De behoefte aan bescherming en zorg gaan samen.

Daarom is de nabijheid van zorg van groot belang. Niet alleen in communicatie maar ook daadwerkelijk onder handbereik.

Wat BGE betreft gaat de bouw van  woon-zorg complexen ervoor zorgen dat ouderen in de toekomst de voorzieningen onder handbereik hebben. Daarnaast moeten deze woon-zorg complexen er toe bijdragen dat ouderen uit hun isolement gehaald worden. In de wijk- en buurtcentra moeten de ontmoetingsplaatsen, ook voor de ouderen, blijven bestaan. Wat BGE betreft dus ook voor de ouderen hangplekken, binnen of buiten, waar zij naar behoefte de dagelijkse politiek kunnen bekritiseren of bijvoorbeeld een spelletje Jeu de Boule, biljart of schaak kunnen spelen. 

Stop Welstand betutteling, bouw in vrijheid

Er is meer dan genoeg regelgeving. Er is veel te veel regelgeving. Een berucht voorbeeld daarvan is de"Welstandscommissie". BGE is van mening dat dit instituut onmiddellijk dient te worden afgeschaft en vervangen moet worden door een tot het uiterste beperkt aantal spelregels waaraan een ontwerper van een gebouw zich dient te houden. Bouwvoorschriften beperken zich alleen nog tot de constructie, veiligheid en isolatiewaarden. Hierdoor kan een zeer afwisselend bouwpatroon ontstaan waarbij de grauw en kleurloze regelmaat in deze gemeente kan worden doorbroken.Kan ook in Emmen eindelijk eens een architectuurprijs worden gewonnen.

Bouwen in de buitendorpen

De leefbaarheid in de buitendorpen hangt in grote mate af van de vraag of bewoners blijven of weg trekken. BGE wil de mogelijkheden die er zijn om te bouwen in de buitendorpen, inclusief de Linten, zoveel mogelijk benutten en als daar behoefte aan is uitbreiden. De gemeente moet concreet aangegeven waar welke mogelijkheden zijn zodat mensen die geïnteresseerd zijn weten waar de mogelijkheden tot bouwen zich voordoen.

BGE wil daarnaast bezien of het mogelijk is om als gemeente bij te dragen aan een niet sluitende exploitatie zodat er toch gebouwd kan worden. Dit onder de voorwaarde dat de eigenaren de gemeente bij verkoop compenseren voor deze bijdrage in de niet sluitende exploitatie.

Beter isoleren is goed energie beheren

De energie nodig voor het verwarmen van onze woningen en leefklimaat veroorzaakt circa 30% van de uitstoot van CO2 (broeikaseffect). Geringe aanpassingen in de bouwvoorschriften, denk daarbij aan bredere spouwmuren, isolatie van de buitenbladen en betere beglazing (driedubbel) volgens Zweedse normen, zou eenvoudigweg veel energie besparen. Naast het positieve milieueffect is er ook een positief prijseffect. De energieprijzen zijn in de afgelopen jaren fors toegenomen en deze zullen er volgens BGE in de toekomst niet goedkoper op worden. Energie besparende maatregelen snijden zo aan meerdere kanten!

Milieu & Klimaat

Emmen, hou het groen

De bescherming van het milieu vraagt om een wereldwijde aanpak. Het is een heidens karwei om daar ook wereldwijd goede afspraken over te maken. Toch lijkt dit stapje voor stapje te lukken. Of het voldoende is en of alle afgesproken maatregelen de wereld kunnen behoeden voor een milieuramp zal moeten blijken.

Emmen beschikt gelukkig nog over voldoende ruimte waardoor we nog steeds als zijnde landelijk betiteld kunnen worden. Het is van groot belang dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen de wens om economisch te willen groeien aan de ene kant en aan de andere kant het behouden van voldoende groen.

De slogan "Een beter milieu/klimaat begint bij jezelf" kent bijna iedereen. Als gemeente moeten we, aldus BGE, binnen de mogelijkheden die we daarvoor hebben, onze bijdrage leveren. Dat is ook de reden dat wij als BGE pleiten voor het realiseren van gratis openbaar vervoer.

Daarnaast wil BGE dat de inwoners van deze gemeente hun grofvuil weer gratis kunnen aanbieden bij het gemeentelijke stortbordes om daarmee zo maximaal bij te dragen aan de recycling van afval en het voorkomen van het illegaal dumpen van afval in ons milieu. Er moet dus door worden gegaan met de recycling van afval.

Sport, recreatie en cultuur

Emmen, jong en oud beweegt

Een vitale gemeente betekent dat de gemeente, waar mogelijk in samenwerking met derden, de voorwaarden en faciliteiten schept om recreatief en/of in competitie, individueel of in verenigingsverband, niet commerciële sport te kunnen uitoefenen. Ook in de dorpen dienen deze faciliteiten op kwalitatief goed niveau te worden gehouden. Dat geldt overigens ook in schoolverband, inclusief het opnieuw in te voeren basis zwemonderwijs. Sport verbroedert, draagt bij aan een tolerantere en gezondere samenleving.

Beroepssport houdt primair zijn eigen broek op

BGE is van opvatting dat beroepssport primair de eigenbroek op dient te houden. Het kan wat BGE betreft niet zo zijn dat de gemeenschap substantieel bijdraagt aan het in stand houden van de beroepssport. Wanneer beroepssport door de commercie niet aan de praat gehouden kan worden heeft deze in de ogen van BGE geen recht van bestaan. Daarnaast is BGE van opvatting dat een gemeente die het voortdurend heeft over 'gebrek aan middelen' het niet kan maken om de beroepssport substantieel te ondersteunen. BGE is niet tegen elke vorm van steun aan beroepssport, maar deze steun dient bescheiden van omvang te zijn en in verhouding te staan tot de overige vormen van ondersteuning die de gemeente op tal van terreinen biedt.

Sporten in Emmen en samen de handen uit de mouwen

De gemeente zorgt, waar mogelijk in samenwerking met derden, voor goede faciliteiten en accommodaties voor de vele takken van sport. Daarbij mag (sterker nog, moet)  uiteraard een fiks beroep gedaan worden op de zelfwerkzaamheid van de verenigingen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het sterk verlagen van de huren van velden of andere faciliteiten, in ruil voor gecontroleerd onderhoud in eigen beheer van groen en gebouwen.

Schoolsport van levensbelang

Jong geleerd, oud gedaan. Vooral in de aanvangsjaren van de groei van kinderen is het van groot belang dat ze een goede lichamelijke opvoeding krijgen. Dat hoort te beginnen op de basisschool en te worden voortgezet in het voortgezet onderwijs. Daarbij horen ook lessen over de gevaren van verkeerde voedingsgewoonten. Het schoolzwemmen dient terug te keren op de basisschool.

Een stadstheater moet, tenzij ……

Theater van hoogstaande kwaliteit behoort tot de centrale basisvoorzieningen van een gemeente als Emmen. Burgers, maar ook de schoolgaande jeugd moeten in deze gemeente kennis kunnen nemen van alle uitingen van kunst. Helaas heeft het huidige college er onvoldoende blijk van gegeven dat principe zorgvuldig in stand te houden. Er is onvoldoende onderhoud gepleegd aan het huidige theater en gebouwen, er is niets gereserveerd voor renovatie en nieuwbouw kan onder de huidige omstandigheden niet plaatsvinden.

BGE bepleit dan ook om de komende jaren eerst voldoende middelen te reserveren opdat het huidige theater, de "Muzeval" kan worden vervangen of afdoende gerenoveerd, zodat de burgers weer een volwaardig theaterprogramma kan worden geboden. Dure prestigieuze nieuwbouw ten koste van de voorzieningen in de omliggende dorpen, wordt door BGE afgewezen.

De bibliotheek voor iedereen

Kennis is macht. Weten schept een voorsprong. Daarom is BGE voorstander van een welvoorziene bibliotheek, met voldoende filialen in de wijken en dorpen en uitlenend tegen een betaalbaar tarief. Scholieren en zij die een beroep moeten doen op een uitkering kunnen in principe gratis gebruik maken van deze voorziening.

Een bruisende gemeente

BGE is voorstander van het inzetten van extra middelen die gebruikt kunnen worden voor evenementen en festivals. Festivals en evenementen geven kleur aan de gemeenschap en hebben een nadrukkelijke functie daar waar het gaat om de sociale samenhang. Ze bieden een podium waar mensen elkaar ontmoeten en waarin men met elkaar geniet van hetgeen geboden wordt.

Zorg en welzijn

Zorgen om zorg

Met de vergrijzing nemen de kosten van alle vormen van zorg explosief toe. BGE is van mening dat er geen belemmeringen mogen worden opgeworpen die de toegang tot de zorg voor groepen burgers belemmeren. BGE wil niet dat burgers met een minder goed gevulde beurs de toegang tot (delen van de) zorg ontnomen wordt omdat ze die zorg éénvoudig weg niet kunnen betalen.

De Rijksoverheid is er in de ogen van BGE overigens primair verantwoordelijk voor dat de toegang tot de zorg voor alle burgers gewaarborgd blijft. De gemeente krijgt als gevolg van de invoering van de WMO (Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning) een grotere rol als het gaat om de regie van een groot deel van de zorg. BGE wil dat deze regierol zodanig wordt ingevuld dat de uitvoeringskosten tot het minimum beperkt blijven,om zo het beschikbare budget volledig te besteden aan de burgers die een beroep moeten doen op vormen van maatschappelijke ondersteuning (zorg). BGE wil voorkomen dat een fors deel van dit zorgbudget gebruikt wordt voor uitvoeringskosten als gevolg van overbodige bureaucratie.

Het huidige college stelde in 2003 voor het aanvullende minimabeleid af te schaffen. Zorg voor groepen burgers die zich in kwetsbare posities bevinden staat bij BGE hoog in het vaandel. In beginsel wil BGE niet bezuinigen op voorzieningen voor deze groepen burgers. BGE is voorstander van het vormen van een fonds dat in slechte tijden kan worden aangesproken om daarmee bezuinigingen op kwetsbare groepen in de samenleving van Emmer te voorkomen. In goede tijden kan dit fonds weer aangevuld worden. Gelet op de economisch moeilijke tijd stelt BGE voor om het startkapitaal in dit fonds te vullen met een bedrag uit de gemeentelijke reserves. Daarnaast stelt BGE voor om jaarlijks een nog te bepalen percentage van de gemeentelijke omzet toe te voegen aan het fonds.Bij dit alles wil BGE wel een belangrijke kanttekening plaatsen. Verkwisting van geld en misbruik van sociale voorzieningen trekken een wissel op de bereidheid van burgers om bij te dragen aan het ondersteunen van mensen in achterstandsposities. Misbruik en verkwisting moeten dan ook worden bestreden. BGE vindt controle en verantwoording hierbij van het grootste belang.

Samen bereik je meer en goedkoper

Naast de bijzondere aandacht voor de minst draagkrachtige in onze gemeente wil BGE de gemeente voor hen een aantal zorg- en dienstenproducten collectief laten inkopen. Door de kracht van het getal kunnen verzekering- en zorgpakketten aanmerkelijk voordeliger worden aangeboden aan de cliënt. Dit geeft voor de cliënt extra ruimte in het krappe besteedbare gezinsbudget.

Veel van het geld dat bedoeld is voor bijzondere bijstand blijft onbenut. Dit ondanks het feit dat de armoede in Nederland ook in het afgelopen jaar weer is toegenomen. Daarnaast worden er voor de uitvoering van de bijzondere bijstand door de gemeente veel uitvoeringskosten gemaakt. BGE is van opvatting dat het sociaal minimum omhoog zou moeten waardoor de bijzondere bijstand alleen nog in bijzondere omstandigheden hoeft te worden aangesproken. Daarnaast is BGE voorstander van een landelijke verzekering voor mensen in de bijstand welke wordt geregeld door de Rijksoverheid.  Beide maatregelen zouden voor de gemeente een behoorlijke bezuiniging op de uitvoeringskosten met zich mee kunnen brengen. Deze bezuiniging kan worden ingezet om uitkeringsfraude te bestrijden en maatregelen om mensen te bemiddelen naar werk. Het verhogen van het sociaal minimum draagt bij aan het bestrijden van de toenemende armoede in Nederland. Daarnaast zou het volgens BGE zo moeten zijn dat er geen verschillen zijn tussen gemeenten daar waar het gaat om de zorg voor mensen die zijn aangewezen op het sociaal minimum.

Stimuleer de jongeren, daag hen uit, geef hen de ruimte

Jongeren hebben ruimte nodig om zich te kunnen ontwikkelen en te kunnen recreëren. Een plek om elkaar ongestoord te ontmoeten, van muziek te genieten of te maken en zich in sport en hobby's te kunnen uitleven. BGE acht het van belang om in de wijken en dorpskernen daartoe voldoende gelegenheid te scheppen. De multifunctionele dorps- en buurthuizen spelen daarbij een grote rol. Voldoende bezigheden en activiteiten ontspannen en voorkomen de negatieve gevolgen van verveling. Zelfwerkzaamheid van de jongeren dient daarbij gestimuleerd te worden. Een eigen honk geeft ook verantwoordelijkheden, laat ze die waarmaken.

Hulp bij schulden

Ook thuis moet de kas kloppen. Als gevolg van de stagnerende economie en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de inkomens van mensen neemt het beroep op schuldhulp of schuldsanering toe. Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Tijdig signaleren van problemen door woningbouwcorporaties, leveranciers van energie en water kan een hoop ellende voorkomen.

Schuldhulp, ook in de vorm van budgethulp, blijft wat BGE betreft een belangrijke taak voor de gemeente. Waar samenwerking de uitvoeringskosten kan drukken, moet volgens BGE samengewerkt worden. BGE beseft overigs terdege dat bij een steeds maar toenemende vraag naar schuldhulp, als gevolg van bijvoorbeeld toenemende werkloosheid en daardoor betalingsmoeilijkheden, er extra middelen uit Den Haag nodig zullen zijn om dit probleem het hoofd te kunnen bieden. BGE is van opvatting dat het beleid van het kabinet Balkenende er mede toe heeft bijgedragen dat veel mensen het moeilijk hebben gekregen als het gaat om het rond kunnen komen. Dit heeft er ook toe geleid dat de vraag naar schuldhulp of schuldsanering explosief is gegroeid. BGE is dus van mening dat er met recht extra middelen gevraagd kunnen worden van dit kabinet, zij is immers zelf debet aan een groot deel van de toegenomen vraag om schuldhulp of schuldsanering.

Tot Slot

Onderzoek wijst uit dat te veel burgers weinig vertrouwen hebben in de politiek en in politici. Alle politieke partijen zullen het met elkaar eens zijn dat dit een slechte zaak is. Met die constatering alleen ben je er echter niet. BGE is van mening dat de politiek zelf debet is aan dit gebrek aan vertrouwen. 

We bereiken zo langzamerhand een situatie waarin de overheid wordt gezien als een partij die;

     -    gewone mensen vooral het leven zuur maakt;

-   niet gericht is op medewerking maar eerder tegenwerking;

-   gemaakte afspraken niet nakomt;

-   in de eerste plaats goed voor zichzelf en haar directe achterban zorgt;

De geloofwaardigheid van de hoofdrolspelers op het politieke toneel is zo langzamerhand ver te zoeken.

Vandaag minister president die de exhibitionistische zelfverrijking van de bestuurders van grote ondernemingen aan de kaak stelt, morgen als lid van de raad van commissarissen van een grote onderneming instemmen met een belachelijke salarisverhoging voor de top van die onderneming. Vandaag bestuurder die instemt met een bezuiniging op de bijstand, morgen voorzitter van een organisatie die de toenemende armoede in Nederland aan de kaak stelt. Vandaag roepen dat uitkeringsfraude keihard moet worden aangepakt, morgen jezelf een dubbele raadsvergoeding laten toe kennen vanwege het feit dat je fractievoorzitter bent. En vervolgens nog vergeten dit bij de belastingdienst op te geven ook! 

Vandaag als vakbondsbestuurster vechten voor een fatsoenlijke vertrekregelingen voor oudere werknemers bij een reorganisatie, morgen instemmen met het onmogelijk maken van fatsoenlijke regelingen voor oudere werknemers die bij een reorganisatie aan de kant komen te staan. Het is dus gewoon niet meer te filmen!

De praktijk van bestuurlijk Nederland is er één waarin men elkaar over en weer benoemt  in allerlei zeer goed betaalde baantjes en waarin men er niet voor terug deinst om voor 2 dagen werk in de week gigantische bedragen neer te tellen.

Ook in tal van adviescommissies die de regering moeten adviseren worden de politieke bekenden benoemd die dan veelal tegen een bovenmatige vergoeding een advies mogen uitbrengen.

Het wordt tijd dat aan deze ‘ons kent ons cultuur’ een eind wordt gemaakt. Dat zal alleen maar lukken wanneer burgers zich bewust worden van de wijze waarop men (de grote politieke partijen) elkaar de bal toe speelt.

Want uiteindelijk is het de burger die het gelach moet betalen en dat is dan diezelfde burger die door diezelfde overheid wordt geconfronteerd met allerlei lastenverhogingen waarbij diezelfde overheid zonder blikken of blozen durft te verkondigen dat deze nodig zijn ‘omdat anders de begroting niet meer rond te krijgen is’

Burgerbelangen Gemeente Emmen is een lokale partij die er, zolang zij politiek actief is, alles aan zal doen om het hierboven gestelde op lokaal niveau te zullen bestrijden. Weg met de ons kent ons cultuur waarin men elkaar de bal toespeelt.

Wij zullen geen beloftes doen waarvan we op voorhand weten dat we die niet waar kunnen maken. We hebben wel ambities die we zullen proberen waar te maken wanneer we daar de politieke ruimte voor krijgen. Het al dan niet krijgen van die politieke ruimte wordt door de kiezer en de thuisblijver bepaald.

Wij spreken hier tot slot de hoop uit dat u als kiezer massaal de weg naar de stembus zult maken om zo langs democratische weg te zorgen voor een gemeentebestuur dat kan rekenen op een groot draagvlak en vertrouwen van haar inwoners.

Heeft u na het lezen van dit programma vragen of opmerkingen dat kunt u die schriftelijk of via de digitale weg aan ons richten. Onderstaand treft u de daarvoor benodigde gegevens aan.

Burgerbelangen Gemeente Emmen