ImageB G E

Algemene Beschouwingen

Begroting 2007   Emmen, 6 november 2006

Voorzitter,

In de belevingswereld van BGE is er in een jaar tijd niet zo gek veel veranderd.
We merkten toen op dat de dienst werd uitgemaakt door de PvdA en het CDA en dat de VVD ook mee mocht doen. Het eerste is nog meer het geval, het tweede is niet meer van toepassing.
Dat leidt tot een situatie waarin er voor de overige partijen bijna alleen maar kruimelwerk over blijft.

De begroting is eigenlijk een verlengstuk van de Kadernota en kan naar onze mening vrij vlot en in 1 dag af te handelen zijn.

Toch voorzitter ook nu weer

Na uren vergaderen en wellicht enige bijstellingen in de vrij te besteden ruimte die er eigenlijk niet meer is zal een ruime meerderheid ook deze begroting vaststellen. Dat heeft de burger zo gewild en zo krijgen ze het nu ook. Emmen maakt meer mogelijk.

Eveneens is deze begroting een verslechtering t.o.v. de kadernota.
Het verwachte nadeel loopt op van 1,5 naar 3,3 milj.. hierbij dient dan bedacht te worden dat hierin de verslechterde financiële positie van de Emco niet is meegenomen. Ten aanzien van de Emco stelt het college dat het beleid ten aanzien van de gemeentelijke bijdragen gericht zal zijn op een verdere terugdringing van die gemeentelijke bijdrage.

Gelet op de ontwikkelingen in de laatste jaren hebben wij zo langzamerhand het idee dat deze beleidsinzet vergelijkbaar is met een beleidsinzet waarbij de gemeente stelt: dat het beleid de komende jaren gericht zal zijn op een verdere versterking van de koers van de dollar en alsmede op een devaluatie van de Chinese munteenheid.
Wat wij willen is dat de bezem er door gaat en de trap van bovenaf schoongeveegd wordt.

Voorzitter

Toen enige tijd geleden de berichten over de onlusten in de Parijse voorsteden en later ook elders in Frankrijk door de wereld gingen haasten deskundigen zich om te verklaren dat zoiets in Nederland wel haast ondenkbaar is en ziedaar vandaag aan de dag worden signalen afgegeven waarin zelfs ons mooie Emmen als een mogelijke broedplaats van sociale onlusten wordt aangeduid.

Gelukkig was onze burgervader/voorzitter er als de kippen bij om publiekelijk de eerste nestdrang daartoe in te dammen.
 
Het kan onder deze coalitie toch niet zo gaan dat dat  gelogenstraft wordt door berichten in de media in pakweg 2010.

Alles hens aan dek om dat te voorkomen . Links houden is hierbij het parool van BGE en dan duiden we niet op het openbare verkeer maar op het sociale..
De tweedeling mag absoluut niet groter worden.

Voorzitter,

BGE  doet nogmaals een klemmend beroep op raad en college om bij werkelijk iedere gelegenheid en in welk verband dan ook te wijzen op het feit dat de rijksoverheid van alles op het bord van de gemeente kiepert zonder de bijbehorende middelen die er in tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt volop zijn . Het gaat in ons rijke land alleen om de verdeling. Een in de ogen van BGE luxe probleem ten opzichte van grote delen van de wereld. Maar daarom niet minder serieus te nemen. Het rijk moet over de brug komen .

BGE heeft inmiddels per brief de grote landelijke partijen gewezen op dit fenomeen, waarbij we hebben gevraagd aan de partijen die na 22 november gaan regeren er voor te zorgen dat gemeenten met een zwakke sociaal economische positie financieel extra te ondersteunen als het gaat om zaken als WSW, WMO, en WWB.

Voorzitter De cijfers

BGE heeft ernstige bedenkingen bij de cijfers zoals die telkens door het college gepresenteerd worden. Daar hebben we al vaker opmerkingen over gemaakt en aan de hand van enkele voorbeelden willen we hier nog even op ingaan.
Onder het overzicht sterkte en lasten personeelsbezetting staat aangegeven dat er begroot is op basis van het werkelijke salarisniveau en niet meer op basis van het maximum van de functieschaal.

M.a.w. in de voorgaande jaren werd er steeds gedaan alsof iedere medewerker het schaalmaximum verdiende. En om het geheel nog fraaier te maken: ondanks het feit dat er al werd begroot op het maximum gaf het college in diverse begrotingen telkens aan dat er naast de CAO loonsverhoging rekening werd gehouden met 1% extra lasten stijging als gevolg van een stijging in de periodieken.

De jaarrekening 2005 geeft aan dat er met personeel een last gemoeid was van 52 milj. Euro terwijl er 59 milj. Euro voor dat jaar was begroot. Wij menen ons te herinneren  dat we dat jaar die 7 milj. niet echt hebben overgehouden.

Voorzitter om nog even door te gaan op deze post.

De jaarrekening 2001 geeft aan dat er in dat jaar sprake was van 1212 goedgekeurde FTE s . De hiermee gemoeide last in dat jaar bedroeg volgens de jaarrekening 47,5 milj. Euro . Per FTE omgerekend iets meer dan 39.000 euro.

Volgens de nu voorliggende begroting zal er in 2007 sprake zijn van 945 FTE s .De begrote   last is iets meer dan 52 milj. Euro . Omgerekend  meer dan 55.000 euro.
Een stijging van bijna 41% per FTE

Voorzitter u zult begrijpen dat wij hier niets van snappen. Een stijging van 41% in een tijdsbestek waarin de loonontwikkeling kan worden gekenmerkt als zeer gematigd. Zo was er in het jaar 2004 zelfs sprake van een 0 lijn als het gaat om de structurele ontwikkeling van de lonen.

Voorzitter u weet dat BGE een warme belangstelling koestert voor de ontwikkeling van de bestuurslasten. Wij vinden dat deze teruggedrongen moeten en kunnen worden.
Gelukkig zijn veel landelijke politieke partijen zich ook hiervan inmiddels bewust (wat lokale politiek al niet vermag) We laten ons wat betreft graag positief verrassen na november en het liefst al op 5 december. Nu de raad van Emmen nog.

Even een vergelijking

Raad, griffie, college en de lasten gemoeid met ex wethouders vertonen een stijging van 10% Wanneer we een uitstapje maken naar de bijstandsuitkeringen en inkomensvoorzieningen dan zien we een omgekeerde beweging Een daling van 4% per cliënt.

Let wel de bestuurslasten zijn in dezelfde periode met 10 tallen procenten gegroeid.

Voorzitter nog meer over de cijfers

De primitieve begroting 2004 liet een tekort zien van structureel  5,4 milj. Euro. Middels door het college voorgestelde bezuinigingen zou er voor  2004 uiteindelijk sprake zijn van een sluitende begroting. De jaarrekening 2004 laat aan lasten een bedrag zien van 273 milj. Euro, 22 milj. dan begroot. De baten bedroegen in werkelijkheid 14 milj. Euro meer dan begroot.

De primitieve begroting 2005 liet een tekort zien van 13,7 milj. Euro. Door een greep in de reserves van ruim 6 milj. Euro zou 2005  op 0 uitkomen.
De jaarrekening 2005 laat aan de lastenkant 22 milj. Euro meer zien dan begroot
De batenkant vertoont een afwijking van 281 milj werkelijk op 257 milj. begroot.

De begroting 2007 gaat uit van een lastenkant van 313 milj. Euro en een batenkant van 310 milj. Euro een tekort dus van 3 milj euro

Voorzitter hoe serieus moeten we het allemaal nog nemen.

We bezuinigen tegen de klippen op en zouden wanner we kijken naar de meevallers aan de baten kant nu eigenlijk structureel miljoenen euro s meer te besteden moeten hebben wanneer we de begrote lasten daadwerkelijk aangehouden hadden.

De bouw van een nieuw theater zou een wassen neus moeten zijn, evenals het op peil brengen van het onderhoud- en voorzieningenniveau . het aantal ID banen hadden we in de afgelopen jaren kunnen verdubbelen en de invoering van de WMO zouden we met vertrouwen tegemoet hebben kunnen zien.

Voorzitter BGE zou een aantal zaken graag anders belicht zien . Dat is bij de behandeling van opeenvolgende begrotingen en De Kadernota 2006 ook al aangegeven en verwerkt in amendementen en moties.

Tijdens de voorbereidingen kwamen wij op een achttal amendementen en een aantal moties.
De knopen tellende hebben we dat drastisch teruggebracht en wel tot nul.

Niet omdat we moe of moedeloos zijn geworden, maar gewoon omdat wij niet van plan zijn om als een klein kind wat snoepgoed te vragen bij grote broer of zus of zo u wilt vader en moeder.

Voorzitter betekent dat het einde van de BGE bijdrage in deze termijn, neen, ik heb nog wel een aantal vragen en opmerkingen bij diverse onderdelen van de programmabegroting .

In programma 1 worden de vier kernthema’s herhaald Werk, Wonen, Bereikbaarheid en Jeugd .
Wat de bereikbaarheid betreft vindt u ons aan uw zijde, ook wij hameren steeds op contact tussen burger en bestuur. Wij nodigen u uit om daar ook zeker de erkende overleg partners goed in te betrekken, waardoor klachten uit die hoek worden voorkomen.

Ook kan en mag het wat ons betreft niet meer voor komen dat een klacht van een burger maanden blijft liggen en vervolgens een vragenformulier ontvangen wordt over de klacht afhandeling; de reactie daarop zal niemand verbazen

Programma 3 veiligheid en  7 verkeer en vervoer

BGE rekent erop dat de route gevaarlijk stoffen nu eindelijk eens uit de milieuvriendelijke verf komt.

Levensgevaarlijke transporten vonden en vinden plaats o.a. richting Emmtec terrein.
Voorzitter als er daar voor veertien dagen een kruispunt uitligt nemen we dan doelbewust de gok of is er om een andere bijv. een financiële reden ditmaal geen Bypass aangelegd. Wij moeten er niet aan denken dat een wagen met oleum in de lucht vliegt naast winkels of in de file bij een fastfood punt . De vragen daarover voor het zomerreces gesteld zijn nog steeds niet beantwoord.
Wat de naleving van de verstrekte vergunningen betreft maken wij ons ernstig zorgen over de afronding van de inhaalslag bij milieuvergunningen. Wordt die gerealiseerd in 2009 of is dat een aanname

Programma 4 onderwijs en jeugd

Het beleid en de ontwikkelingen worden onderschreven. Toch een kritische kanttekening bij een nieuw zinvol project ten behoeve van de tussenjeugd in Nieuw Weerdinge. Benodigd daartoe 3000 euro per jaar gedurende 3 jaar = 9000 euro.Reactie op de aanvraag (behorend tot de kernthema’s):
Geen subsidie, het moet uit de reguliere subsidiegelden gehaald worden . Toch wel een beetje sneu vinden wij . Was er geen weg of geen wil?

Programma 9 en 11  Openbaar gebied  en Gebiedsontwikkeling

Ook bij dit onderdeel wachten wij nog steeds op de beantwoording van de vragen betreffende de passage over het al dan niet aanpassen van het onderhoudsniveau aan de wensen van de burgers.

We zijn benieuwd wanneer we een vragenformulier over de beantwoording van de vragen gesteld door de raadsfracties tegemoet kunnen zien. Het duurt bij tijd en wijle tot st juttemis.
Om bij te dragen aan de daadwerkelijke verbetering van het leefklimaat in de woonomgeving
kan het geen kwaad dat het college spreekt of namens het college nog eens gesproken wordt met de bewoners van een flat boven een niet nader te noemen bank die schoon genoeg hebben van de kermis en de verdergaande verloedering van de omgeving. Vorige week stonden er acht te koop.

Toen ik er net langsreed kon ik zo snel niet tellen of dat er meer of minder zijn geworden, maar het zijn er wel veel en het wordt mede veroorzaakt door wat ik net gezegd heb over de kermis en de verdere verloedering.
Gaarne actie.
 
Programma 10 Zorg en Welzijn

Enige jaren geleden werd er met enige regelmaat gesteld Uw welzijn zal ons een zorg zijn .
Vandaag aan de dag is dat meer en meer een kopzorg .
Overigens geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten, maar vooral blijven inzetten op de zwakkeren in onze gemeente.

De WMO, het EMCO-gebeuren, de toenemende vraag naar schuldverlening, de erkenning dat ouderen niet rond kunnen komen van het pronkstuk van Drees sr. Voor ons allemaal signalen te over dat er nog heel wat te doen staat.

Voorzitter,

Bij programmapunt 13 accommodaties vragen wij de speciale aandacht van de raad en het college voor het in de lucht houden van de geprivatiseerde sportaccommodaties en wel zo dat exploitatie ook mogelijk is en blijft. Met hangen en wurgen is niemand echt gebaat.
Moet overigens onze vitale stad zich niet schamen voor het feit dat een open luchtbad ontbreekt? Op een mooie zomerdag lijkt het overigens wel op een Emmens bad ergens tussen Odoorn en Exloo. Het zijn bijna allemaal Emmenaren.

Voorzitter,

Afrondend:

BGE wijst de voorgestelde begroting af, daar zal overigens niemand van wakker liggen en daar hebben wij best begrip voor.

Wel doen wij een drietal verzoeken/voorstellen om de Rekenkamercommissie onderzoek te laten doen naar:

1 Het hoe en waarom van de grote verschillen die er telkens weer optreden als het gaat om de begroting en jaarrekening.
2 De ontwikkeling van de personeelslasten in de periode 2001-2007
3 De positie van de Emco in relatie tot de zich alsmaar verslechterende bedrijfseconomische situatie bij het werkvoorzieningschap

Wij stellen voor af te spreken dat de rekenkamer commissie uiterlijk voor 1 juli 2007 aan de raad rapporteert.

Zoals al eerder opgemerkt BGE gaat er van uit dat de begroting wordt aangenomen zonder al te veel wijziging. De uitvoering er van zullen wij nauwlettend volgen.

Tot zover de bijdrage in eerste termijn.