Meneer de voorzitter, geachte aanwezigen en luisteraars van radio Emmen,


Het lezen en bestuderen van de begroting 2004 heeft bij BGE veel vraagtekens opgeroepen. BGE heeft zich afgevraagd wat de waarde van deze begroting is. Vele malen kwamen wij de afkorting pm tegen, oftewel een nog in te vullen post.  Dit is toch geen beleid. In de begroting dient rekening te worden gehouden met de nog in te vullen posten. Hoe kunt u een pm post invullen terwijl er geen geld beschikbaar is. Dit heeft veel weg van struisvogelpolitiek. Immers, door de punten wel te noemen en er geen geld voor te reserveren legt u het probleem op het bordje van de raad. 

 

Voor belangrijke punten zoals o.a. de sportnota en accommodatiebeleid wordt geen geld gereserveerd. Hier kom ik later nog op terug.

Als wij de begroting een naam hadden moeten geven, zoals de meeste fracties doen, had BGE het de pm begroting genoemd.

Uw motto is: Wat mag het kosten?

BGE is van mening: Wat heeft u er voor over.

Dus, uw begroting is niet sluitend door de reeks van nog in te vullen posten.

BGE wil programmagewijs nader ingaan op de beleidsbegroting.

Programma 2. Economie en werkgelegenheid.


De doelstelling van het college om meer arbeidsplaatsen te creëren vindt BGE een zeer goede zaak. BGE hoopt dat het college deze doelstellingen ook zal verwezenlijken en zal het college kritisch volgen bij haar vorderingen.

Programma 3.Veiligheid.


Dat de burgers in Emmen zich veilig moeten kunnen voelen is een belangrijke zaak. Dit bevordert het leef en woongenot van de burger. Een goed rampenplan hoort ook zeker bij dit onderwerp.

 

Programma 4 Onderwijs en jeugd.


Er wordt gesproken over de zwakke economische positie van Emmen. De zwakke economische positie is zonder twijfel de achilleshiel van de gemeente. BGE kan dit onderstrepen.

 

Het huidige niveau van het onderwijs moet minimaal gehandhaafd worden. BGE is tevreden over het onderwijs. De startnotitie brede school is een goed initiatief en BGE verwacht hier veel van en zal ook hier de ontwikkelingen kritisch volgen.

Programma 5 Bouwen, wonen en milieu.


Punt 4 afvalverwijdering en verwerking. BGE maakt zich zorgen over het kostendekkende aspect. Wat moet er kostendekkend zijn?

 

Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren kan de gemeente Emmen de vuilverwerking beter uitbesteden tegen een vooraf vaststaand tarief. Lukrake berekeningen maken aan de hand van onduidelijke kengetallen, zodat we aan het eind van het jaar zitten met een verliespost zou niet onze stijl van besturen zijn.

De post afvalverwijdering op blz. 40 wordt beraamd op € 12.065.000,-. Is dit gebaseerd op de laatste financiële ontwikkelingen bij de vuilverwerking?

Woningbouw


Ondanks dat er extra bedragen zijn vrijgemaakt voor een aanjaagteam voor het versnellen van bestemmingsplannen is het de wethouder niet gelukt om te komen tot een snellere uitvoering. Het enige dat BGE tot dusverre van het college gezien heeft is een dikke map met papieren. Ellenlange vergaderingen maar geen resultaat!

 

BGE wil meer aandacht voor de sociale woningbouw. Alleen het hebben van kavels is niet genoeg. Men moet er ook mogen bouwen.

Het beleid is niet eenduidig over het verstrekken van vergunningen. De regels van de gemeente op dit gebied zijn onduidelijk. De raad heeft de bevoegdheid om artikel 19 procedures af te handelen gedelegeerd aan het college, BGE was daar tegen.  Nu blijkt dat het enige voordeel dat daaraan zat, de snellere afhandeling voor de burger door het college om zeep wordt geholpen door zeer trage behandeling en onduidelijke criteria. Er worden teveel verzoeken om te bouwen in de dorpen onterecht afgewezen en het college blokkeert zo de doorstroming op de woningmarkt. Wij vinden dat er te weinig kavels uitgegeven worden om te bouwen.

In het kader van de sociale woningbouw vindt BGE dat de woningstichtingen een voorrangspositie moeten krijgen bij het verwerven van bouwgrond zodat de huurwoningen weer op peil komen. Emmen heeft een grote achterstand op het gebied van sociale woningbouw. Dat blijkt uit de gegevens. De gemeente zal met de woningstichtingen overeen moeten komen dat er geen huurwoningen meer worden gesloopt ten koste van duurdere koopwoningen. Het aantal te slopen sociale huurwoningen behoort vervangen te worden door nieuwe goedkope huurwoningen.

Waarom wordt er niet extra gebouwd in de goedgekeurde bestemmingsplannen? De Delftlanden is een ambitieus plan, waar maar geen voortgang in zit. Wanneer verwacht u dat hier gebouwd kan worden? BGE is van mening dat bestaande kavels bebouwd moeten worden. Zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom, tegen het centrum aan. BGE is voorstander van het volbouwen van de lege kavels en geen obstakels voor lintbebouwing.

De woningen die in de buitendorpen afgebroken zijn behoren aan het contigent woningen worden toegevoegd in hetzelfde dorp.

Strategische grondaankoop bevriezen! BGE is van mening dat de gemeente voldoende strategische grond heeft en dat er niet meer hoeft worden aangekocht. Dus geen spelletjes meer met warme grond.

In de commissievergaderingen is gebleken dat er nog veel bedrijven zijn die zonder milieuvergunningen werken. In het kader van het gezegde: “zonder milieuvergunning geen bouwvergunning”, vindt BGE dit een zorgwekkende conclusie. Wij willen op dit punt dan ook extra aandacht en een actief handhavingsbeleid ook ten opzichte van sterke partijen.

Programma 6 Arbeidsparticipatie


De gemeenteraad zal de consequenties, die opgelegd zijn door Den Haag, in lokaal beleid moeten vertalen. BGE hoopt dat de raad hier een goed en menselijk beleid kan opstellen, want het te bereiken effect: meer mensen aan het werk vindt BGE een gevaarlijk uitgangspunt. BGE wil dan ook extra aandacht voor het vrijwilligerswerk.

 

Programma 7 Verkeer en Vervoer


Het doortrekken van de Rondweg is voor BGE geen optie omdat dit geen ontlasting is voor de Hondsrugweg. Een goede verwijzing van doorgaand verkeer kan via het zuidelijke gedeelte van de Rondweg naar N34 en ontlast zo de Hondsrugweg.

 

In een dorp met grote stedenambities hoort toch zeker een NS loket. Wij verzoeken het college al het mogelijke te doen dit loket te behouden.

Programma 8 Sport, Recreatie en Cultuur


Punt 4 Vaststellen Sportnota. Hiervoor staat een pm post vermeld. Dit betekent dat bij de behandeling van de sportnota geen basisbedrag beschikbaar is. De sportnota kan dus niet behandeld worden In de beleidsbegroting van 2004 worden bedragen opgevoerd voor hetnog te realiseren stadstheater enhetverplaatsen van de sporthal Klazienaveen. In de financiële begroting zijn deze posten door ons niet terug te vinden.

 

De sportnota is nog niet behandeld. Wel is bekend dat veel accommodaties verouderd zijn en dus aan onderhoud toe zijn. In de begroting zijn hiervoor geen bedragen opgenomen. BGE vraagt zich af of dit voor de toekomst geen gevaarlijke financiële situaties zal opleveren.

Sporthal Klazienaveen: het opschuiven, uitstellen van de nieuwbouw van de sporthal. Klazienaveen voor 1 jaar: BGE voorziet consequenties in verband met het opknappen van de huidige halenmeerkosten bij uitstel.

Gezien de financiële situatie van de gemeente Emmen ziet BGE liever geen nieuw stadstheater maar ziet ze de bestaande Muzeval liever aangepast zodat er ruimte over blijft voor CQ, Centrum voor Beeldende Kunst. CQ heeft in de commissievergadering al aangegeven dat verbouw van de huidige locatie een reële optie is.

Wij betreuren het dat de meerderheid van de raadsfracties niet willen meedenken in verbouwing van de huidige Muzeval met samenvoeging van CQ. Zo blijft er ook ruimte om de overige verouderde accommodaties aan te passen, zodat deze niet hoeven te verdwijnen in de toekomst. Blijkbaar wordt het tijd dat niet de politiek maar de burger van Emmen zich uitspreekt overeen stadstheater.

Programma 10 Zorg en Welzijn


Het is de fractie van BGE een raadsel dat de post Zorg en Welzijn vooral ingevuld is met pm posten. Dus eveneens niet te behandelen.

 

Contract Alcides. BGE heeft vorige jaar tijdens de begroting behandeling al aangegeven grote twijfels te hebben over Alcides. Dit blijkt niet ten onrechte te zijn geweest. Nog steeds is het contract niet getekend. Wat staat ons nog te wachten als het contract met Alcides definitief getekend wordt? Wij houden ons hart vast.

Punt 4 blz. 57. Uitbouw brede school. Hier staan alleen pm posten. Er zijn geen bedragen voor vastgesteld. Het is ook hier onmogelijk om er iets van te zeggen. BGE ziet niet wat het mag kosten en zou dat graag willen weten.

Programma 12 De vitale stad


Het realiseren van een stadstheater plus: Dit heeft het college inmiddels al laten varen. Emmen heeft in het geheel geen behoefte aan een stadstheater. Grote producties zijn dichtbij te zien, Hoogeveen, Assen en Groningen, om er maar een paar te noemen. En voor de liefhebber is ook Zwolle tegenwoordig in beeld via de A37.

 

Het CQ heeft geen plaats in het stadstheater. Voor BGE is de bouw van een theater nog lang geen gelopen koers. Zolang er nog geen goed financieel plaatje ligt kan er ook geen besluit worden genomen.

Het is in Emmen al te vaak gebeurd dat er op voorlopige kostenramingen later grote overschrijdingen plaatsvonden. (Ik denk hierbij aan sportpark Klazienaveen en de Rietlanden, de Traverse, het overlaadstation) Als later blijkt dat de kosten veel hoger zijn, zou het wel eens een openluchttheater kunnen worden.

Doelstellingen naamsbekendheid BVO Emmen, De Treffers en E en O.BGE vraagt zich af of bij de doelstellingen van de gemeente wel de naamsbekendheid van BVO hoort. Is dit wel een taak van de gemeente?

Hoeveel moet er wijken voor het grote stedenbeleid. Bij De vitale stad wordt er continu gesproken over het centrum van Emmen. Hoe zit het met de dorpen, kan daar ook wat aandacht en budget aan worden besteed?

Programma 13 Accommodaties


Voorwaarden scheppen voor het behoud van een duurzame sociale infrastructuur voor sport en welzijn. BGE vindt dit een goed uitgangspunt, als we het tenminste hebben over amateursport.

 

Bij punt 2 (blz. 63) In welke documenten is relevant beleid vastgelegd? U noemt de kadernota Groot Steden Beleid en het startdocument naar een nieuw structuurplan voor Emmen. Hier had ook de sportnota toegevoegd moeten worden.

Programma 14 Bedrijfsvoering


Voormalig personeel. Hier wordt vanaf 2005 een bedrag gereserveerd van € 320.000,- tot 2011. Waarom wordt dit apart genoemd?

 

Op welk personeel heeft deze betrekking?

U geeft aan dat het raadsinformatiesysteem per 2004 volledig functioneert. Hier wordt dus bedoeld per 1 januari 2004. BGE vraagt zich af of dit nog een haalbare kaart is.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De paragrafen 4.2. 5.2. Dienst sociale zaken en Werkgelegenheid


Strengere eisen voor wat betreft de toegang tot de WW.  Wat moeten wij ons hierbij voorstellen?

 

Openeindregeling EMCO. De EMCO heeft een begroting ingediend waaruit blijkt wat de gemeente moet bijdragen.  Bij een goed en strak beleid hoeft het niet te leiden tot een openeindfinanciering.

3. Budgettaire positie


3.7.4.2.Sportnota blz. 29 Voorgesteld wordt om geen extra middelen voor de uitvoering van de sportnota beschikbaar te stellen. Hier kan BGE niet mee akkoord gaan, omdat de sportnota nog niet behandeld is. Hier is zeker geld voor nodig.

 

3.8 Dekkingsmiddelen  Nieuwbouw sporthal Klazienaveen opschuiven. Kan dit? Levert dit geen problemen op met de exploitatie, gezien de oplopende bouwkosten?

De Voorziening Algemene Reserves. Deze reserve bedraagt nu zoals aangegeven (op blz. 37 van de financiële begroting) € 6.236.000. Doordat het college de begroting sluitend probeert te maakt, door onttrekking van € 8.614.000 uit de reserve, is er een negatief saldo in de reserve. Dit betekent dat de VAR volledig is verdwenen en de begroting dus niet sluitend is.

Dit betekent dat er in 2004 geen geld is voor onvoorziene uitgaven en de vele pm posten in de projecten. Bovendien zullen er nog verplichtingen ten laste van de reserves komen voortvloeiend uit voorgaande jaren. En zal er ook nog geld moeten worden vrijgemaakt om de reserves weer aan te vullen.

Conclusie:


De meerjarenbegroting is niet sluitend en onvolledig. BGE kan niet anders concluderen dan dat het college haar huiswerk over zal moeten doen.

 

Burgerbelangen Gemeente Emmen