De Raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op donderdag 20
december 2005,

Constaterende dat:


De gemeenteraad op 7 juli 2005 een besluit heeft vastgesteld inzake de jaarrekening 2004 en de rapportage over de resultaten van de Emco groep over het eerste kwartaal van 2005;

De gemeenteraad middels een brief aan het algemeen bestuur van de Emco-groep, horende bij dit besluit, van zijn gevoelen heeft doen blijk gegeven;

Dit besluit op 07-07-2005 werd vooraf gegaan middels een voorstel van het college van B&W waarin de raad werd voorgehouden dat ‘op basis van deze rapportage wordt geprognotiseerd dat het verwachte exploitatie resultaat binnen de begroting (2005) uit zal komen, ondanks de constatering dat het totale exploitatieresultaat tot en met maart 2005 373.000 euro lager uitkomt dan begroot’;

In dit voorstel tevens werd vermeld dat ‘voor het subsidieresultaat op grond van het eerste kwartaal 2005 een voordeel van ongeveer 400.000 euro werd geprognotiseerd ten opzichte van de begroting’ en dat ‘dit naar verwachting zal bijdragen aan het totale begrote exploitatieresultaat van de Emco-groep;

De gemeenteraad in de bovengenoemde brief aan het algemeen bestuur van de Emco-groep aangeeft dat ‘de raad tevreden is over de trendbreuk die zichtbaar lijkt te zijn’;

Uit een brief van de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Emco groep gericht aan het college van B&W van Emmen blijkt dat het dagelijks bestuur van de Emco groep op 14 juni 2005 door de directie van de Emco groep is geïnformeerd over de financiële consequenties van de FUWA;

De voorzitter van het dagelijks bestuur van de Emco groep tevens wethouder van o.a. financiën is van de gemeente Emmen;

Uit diezelfde brief blijkt dat FUWA naar verwachting leidt tot ‘een negatieve afwijking van 1 miljoen euro’ ten opzichte van de begroting 2005;


Nadat de gemeenteraad, na de laatste raadsvergadering op 7 juli 2005,  met zomerreces is gegaan de pers in diezelfde maand door de wethouders Kuper, Pot en Albers van de respectievelijke gemeenten Emmen, Coevorden en

Borger-Odoorn wordt geïnformeerd over de forse overschrijdingen die gaan plaats vinden bij de Emco-groep over het jaar 2005;

De pers alsdan wordt geïnformeerd over het feit dat de Emco groep ‘naar verwachting twee miljoen euro meer verlies zal leiden dan de 3 miljoen euro die al was begroot’;
Het uiteindelijke verlies over het jaar 2005, naar het zich nu laat aanzien,  uit gaat komen op ruim 6 miljoen euro negatief;

Dit, ten opzichte van hetgeen op 7 juli 2005 door het college aan de Raad is voorgehouden, 3 miljoen euro slechter is.

Overwegende dat;


Het voor het functioneren van de volksvertegenwoordiging, in dit geval de gemeenteraad, van het grootste belang is dat zij op tijd, volledig en juist wordt geïnformeerd door het College van B&W dan wel individuele collegeleden over die zaken die aan de orde zijn dan wel nog aan de orde komen;

De gemeenteraad er op moeten kunnen vertrouwen dat er door het college van B&W dan wel individuele collegeleden geen informatie wordt achtergehouden als het gaat om zaken die aan de orde zijn dan wel nog aan de orde komen;

Dat het bewust achterhouden van informatie door het college van B&W dan wel individuele collegeleden inbreuk pleegt op het wezen van het democratische proces waarvoor geldt dat de volksvertegenwoordiging er onvoorwaardelijk op moet kunnen vertrouwen dat zij juist, op tijd en volledig wordt geïnformeerd over zaken die aan de orde zijn dan wel aan de orde komen;

Het bewust achterhouden van informatie de gemeenteraad haar de mogelijkheden ontneemt om haar taken als volksvertegenwoordiging adequaat te kunnen uitoefenen;

Wethouder Kuper in zijn hoedanigheid als voorzitter van het dagelijks bestuur van de Emco groep volgens onze gegevens reeds op 14 juni 2005 op de hoogte was van het feit dat de Emco-groep niet binnen het begrote exploitatieresultaat over 2005 zou blijven;

De wethouder, ondanks het feit dat hij volgens ons over bovengenoemde wetenschap beschikte, de gemeenteraad op 07-07-2005 niet informeerde over het feit dat het gestelde in het raadstuk, zijnde dat de exploitatie 2005 binnen de vastgestelde begroting zou blijven, niet in overeenstemming was met de werkelijkheid van dat moment;

Het de wethouder volgens ons op 07-07-2005 bekend was dat er sprake zou zijn van een forse overschrijding van de begroting 2005;

De wethouder volgens ons desondanks de gemeenteraad op 07-07-2005 in de waan heeft gelaten dat de exploitatie van de Emco groep binnen de begroting 2005 zou blijven terwijl de wethouder volgens ons op dat moment reeds wist dat dit geheel bezijdens de realiteit was;

De wethouder in diezelfde maand, terwijl de Raad met zomerreces was, de pers wel op de hoogte bracht van de stand van zaken middels een belegde persconferentie;

Van mening zijnd dat:


De wethouder aan de Raad uitleg verschuldigd is over het feit dat hij tijdens de Raadsvergadering van 07-07-2005 met geen woord heeft gerept over het feit dat volgens ons op dat moment bij hem bekend was dat de Emco groep niet binnen het begrote exploitatieresultaat 2005 zou blijven;

De wethouder de vragen die BGE heeft gesteld, welke zijn ingeboekt onder nummer 05.29622, betreffende het tegenvallende resultaat bij de Emco groep alsnog in z’n geheel dient te beantwoorden;

Roepen de verantwoordelijke wethouder op:


Om voor de eerst volgende raadsvergadering schriftelijk tekst en uitleg te over het waarom hij op 07-07-2005 voor de Raad heeft verzwegen dat de Emco groep niet binnen de begrote exploitatie 2005 zou blijven;

De hierboven genoemde vragen van BGE alsnog voor de eerst volgende raadsvergadering te beantwoorden;

En gaat over tot de orde van alle dag.


Ron Vos
Burgerbelangen Gemeente Emmen