BGE nodigt fracties uit voor bezoek aan Nigeriaanse familie
De Nigeriaanse familie Ayinla verblijft inmiddels ruim 5 weken in de oude Van Gend en Loos loods aan de Verlengde Spoorstraat in Emmen.
Geen fatsoenlijke sanitaire voorzieningen, geen fatsoenlijke plaats om te slapen, geen fatsoenlijke plek om kinderen te huisvesten en geen inkomsten van waaruit de nodige zaken kunnen worden aangeschaft ten behoeve van het dagelijkse levensonderhoud. Ron Vos van Burger Belangen Gemeente Emmen (BGE) nodigt namens de familie Ayinla een delegatie van de fractie’s uit de Emmer gemeenteraad uit om kennis maken met de familie.
Ook kan een ieder aanschouwen onder welke omstandigheden de familie verblijft aan de Spoorstraat. De uitnodiging staat voor dinsdag 6 september om 17:30 uur.
 
 
BGE wil raadsdebat over rol gemeente in asielbeleid.

 
De opstelling van de gemeente Emmen in de zaak van de nigeriaanse familie Aijinla die sinds een aantal weken verblijft in een loods aan de Spoorstraat in Emmen is voor BGE reden om op korte termijn hierover een raadsdebat te willen.BGE diende onlangs een tweede verzoek in bij het college om de familie te ondersteunen bij het verkrijgen van fatsoenlijke noodopvang. In reactie op het verzoek van BGE schrijft het college dat de stichting Op’t Stee zich bereid heeft verklaard tijdelijk in passende huisvesting te voorzien, ook wanneer de uitspraak in de beroepszaak negatief mocht uitpakken voor de familie Aijinla.BGE laakt de passieve opstelling van het Emmer College in deze. In de reactie op dat tweede verzoek van BGE schrijft het college verder dat ‘er momenteel geen sprake is van een noodsituatie die aanleiding zou geven om per direct iets aan te bieden’.
Vos; ‘wij hebben het college geschreven dat wij niet hopen dat onze gezinnen en de gezinnen van de college-leden ooit in omstandigheden moeten verblijven waarin de familie Aijinla nu al een paar weken noodgedwongen verblijft’.
BGE vraagt zich met name af wat de door het college van B&W bepleitte terughoudendheid in de praktijk gaat betekenen wanneer het particuliere initiatief niet meer voor mensen zoals de familie Aijinla in de bres springt. Vos; ‘wanneer de opstelling van het college er dan in de praktijk op neer gaat komen dat de gemeente mensen aan hun lot over laat zouden wij dat onverteerbaar vinden. Volgens mij is er in de Emmer Raad niet een meerderheid te vinden voor een dergelijk, in onze ogen, asociale opstelling’.
 
Hernieuwd verzoek van BGE tot ondersteuning Nigeriaanse Familie.

 
In een schrijven aan het college van B&W geeft BGE aan uitermate teleurgesteld te zijn in de reactie van het college van B&W van Emmen inzake het verzoek tot ondersteuning van de nigeriaanse familie Aijinla.
BGE gaat ervan uit dat het Emmer college van B&W daarmee voorbij gaat aan het feit dat het verzoek tot ondersteuning waarschijnlijk kan rekenen op een meerderheid in de Emmer Gemeenteraad. Het college gaat volgens BGE geheel voorbij aan de strekking van haar brief van 5 augustus j.l. In de brief van 5 augustus j.l. stelt BGE namelijk dat de motie van 29 januari 2004 toch in de eerste plaats beoogd om ‘menselijk te handelen als het gaat om mensen die in niet menswaardige omstandigheden verzeild dreigen te raken wanneer ze aan hun lot overgelaten worden. Een dergelijke omstandigheid dreigt voor de Nigeriaanse familie’.  
BGE gaat ervan uit dat ons hernieuwde verzoek wederom kan rekenen op brede steun in de Emmer Raad en we hopen dat het College dit hernieuwde verzoek alsnog gewoon gaat uitvoeren. We gaan er dan overigens wel vanuit dat de partijen die in eerste instantie steun hebben toegezegd wel hun rug recht houden’.
Indien het college de wens van een meerderheid van de Emmer Raad naast zich neerlegt dan heeft dit College wat BGE betreft een groot probleem. Wat ons betreft is de Raad namelijk de baas in deze gemeente en niet het College van B&W’.
 
Emmen (College) zet zich niet in voor noodopvang Nigeriaans gezin

 
De Nigeriaanse familie die sinds vorige week in de voormalige loods van Van Gend en Loos in Emmen bivakkeert, hoeft er niet op te rekenen dat de gemeente Emmen noodopvang voor haar regelt.
Het college van burgemeester en wethouders wijst in ieder geval een verzoek hiertoe van de fractie van BGE af. Het pleidooi van BGE kreeg steun van GroenLinks en het CDA.
Het Nigeriaanse gezin, dat bestaat uit een man en een vrouw en zeven kinderen, heeft onderdak in het gekraakte complex van Van Gend en Loos bij het NS-station. De krakers ontfermen zich over de Nigerianen. Het gezin is afkomstig uit het aanmeldcentrum in Ter Apel en wil graag in Nederland blijven.
De familie heeft diverse procedures doorlopen en diende recent een hernieuwd verzoek in om op humanitaire gronden in Nederland te mogen blijven. Dit verzoek is afgewezen. Op 12 augustus dient er een beroepszaak.
BGE verwijst bij haar verzoek om noodopvang op een in 2004 door de gemeenteraad aangenomen motie. Hierin werd het college onder meer verzocht om de groep uitgeprocedeerde asielzoekers die woonachtig is in de gemeente Emmen waar nodig te ondersteunen.
Het college stelt nu dat de aanvraag van de Nigerianen niet valt onder de afhandeling van langdurig in ons land verblijvende asielzoekers. Ook wijst het college op de scheiding in verantwoordelijkheden in het vreemdelingenbeleid. "Het rijk is verantwoordelijk voor de asielprocedure, de gemeente voor inburgering en integratie", zo staat er in het schrijven.
 
Nigeriaanse familie krijgt volop steun van Emmer politici
 
maandag, 08 augustus 2005
 
EMMEN – Ook de GroenLinks fractie in Emmen steunt het verzoek van BGE. In een brief aan het college heeft de GroenLinks fractie laten weten dat de Nigeriaanse familie in ieder geval tot en met 12 augustus 2005 fatsoenlijke (nood)opvang dient te hebben.
Naast de fracties BGE en CDA, is GroenLinks de derde partij die de Nigeriaanse familie wil steunen. Daarnaast roept de GroenLinks fractie het college op ook in andere voorkomende gevallen, waar mensen die op basis van hun asiel aanvraag op dit moment in de gemeente Emmen verblijven, maar tijdens hun asielprocedure geen opvang meer krijgen, voor adequate (nood)opvang te zorgen.
 
CDA steunt BGE bij verzoek om hulp aan Nigeriaanse familie
 
maandag, 08 augustus 2005
 
EMMEN - Het verzoek van de BGE-fractie in Emmen aan het college om de Nigeriaanse familie te helpen, die uit het opvangcentrum in Ter Apel is geplaatst, wordt gesteund door de CDA-fractie.
Deze negenkoppige familie wordt momenteel door krakers verzorgd in het voormalige pand van Van Gend &Loos bij het NS-station in Emmen.
De gevraagde hulp past bij een motie van het CDA in januari 2004 waarin gevraagd wordt om uitgeprocedeerde asielzoekers in Emmen te helpen en steun te verlenen bij het verkrijgen van (nood)opvang. De negenkoppige familie moet tot 12 augustus wachten op een uitspraak van de rechter in Groningen, waarna een nieuwe situatie kan ontstaan.
 
BGE wil steun voor Nigeriaanse familie
vrijdag, 05 augustus 2005
 
EMMEN – In een brief aan het College van B & W van Emmen roept BGE op om de Nigeriaanse familie die momenteel onderdak vindt in het voormalige pand van Van Gend en Loos aan de Spoorstraat in Emmen in ieder geval tot en met 12 augustus te ondersteunen bij het verkrijgen van een fatsoenlijke (nood)opvang.
Vos: ‘Van de familie heb ik begrepen dat ze nog in afwachting zijn van een beroepsgang bij de rechtbank in Groningen, deze zaak dient de 12e augustus. Na de uitspraak kan bekeken worden hoe verder te handelen’. Wat BGE betreft zal ook dan een menswaardige behandeling van de betrokken familie voorop moeten staan.
Vos: ‘29 januari 2004 is er door een zeer grote meerderheid in de Emmer Gemeenteraad een motie van het CDA aangenomen waarin het College van B & W wordt verzocht om uitgeprocedeerde asielzoekers die woonachtig zijn in Emmen en die geen verblijfsvergunning krijgen waar nodig te ondersteunen bij het verkrijgen van (nood)opvang’. BGE heeft het College verzocht om op korte termijn te reageren op het verzoek. Ook de partijen die destijds de motie hebben gesteund is gevraagd steun uit te spreken voor het verzoek.